1.   Afval

Probeer afval zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld gebruik te maken van herbruikbare materialen (bekers, decor, …).

Info en praktische tips over het organiseren van een afvalvriendelijk en duurzaam evenement zijn terug te vinden op de website van de stad https://www.brugge.be/duurzaam-evenement-organiseren .

1.1.       Gebruik de wekelijkse ophaalrondes

Zowel tijdens als na je evenement of fuif, zamel je het afval best zoveel mogelijk selectief in. Dat kan o.a. door gebruik te maken van aparte containers voor glas, papier en karton, pmd en restafval. Op die manier kan je je afval (zeker bij kleine evenementen of buurtfeesten) makkelijk kwijt via de regulier georganiseerde ophalingen van de stad en de IVBO. Gebruik in dat geval steeds reglementaire afvalzakken (gewone of evenementenzakken) en biedt het afval aan op het moment van de ophaalrondes in je buurt. Meer info over de reguliere ophaalrondes is terug te vinden op https://www.ivbo.be/ . Onder ‘afvalverwerking voor jou’ vul je gemeente, straat en huisnummer in.

De kalender kan je dan rechts op het scherm aanklikken. 

1.2.       Evenementenzakken en rolcontainers

Bij je fuif/evenement kan je ook gebruik maken van “grote evenementenzakken”.

Deze zakken kan je alleen maar aankopen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 te 8000 Brugge.

De evenementenafvalzakken bied je ofwel aan bij de normale ophaalbeurten van restafval door IVBO ofwel kunnen deze zakken ook gratis laten opgehaald worden. Voor een speciale ophaalbeurt neem je steeds contact op met de dienst Openbaar Domein - Netheid. Op het afgesproken tijdstip komt de dienst dan langs.  

Indien gewenst, kunnen eveneens rolcontainers gratis ontleend worden bij de dienst openbaar domein om hoger vermelde evenementzakken en grote PMD-zakken in op te hangen.Hiervoor moeten minstens 1 week voor het evenement afspraken gemaakt worden met de dienst openbaar domein (Netheid) – tel. 050 32 42 99 of via e-mail: openbaardomein.netheid@brugge.be 

Er dient rekening mee gehouden te worden dat de beschikbare aantallen beperkt zijn. De rolcontainers dienen achteraf leeg en net terug ter ophaling worden aangeboden.

 1.3.       Opkuis evenementensite

Na afloop van een evenement dient de organisator de locatie en de omgeving  in de oorspronkelijke toestand te herstellen, volledig op te ruimen en alle afval en zwerfvuil te verwijderen. 

Indien onvoldoende werd opgeruimd, zullen alle opruimingskosten om de locatie en/of omgeving net te krijgen, worden doorgerekend aan de organisator. Zie ook het reglement op afval en openbare netheid.

2.   Wildplassen en sanitair

 • Voorzie in voldoende en bijkomend sanitair: zowel chemische toiletten als crossurinoirs.
 • Op de plaats van je evenement maak je duidelijk waar het sanitair zich bevindt. Het sanitair mag niet geplaatst worden waar dit storend is voor de buurt (private woningen, terrassen, enz.).
 • Je brengt duidelijke wegwijzers aan naar de plasinfrastructuur.
 • De wegwijzertjes mogen niet met scherpe voorwerpen bevestigd worden aan bomen en planten.

 Wildplassers zijn voor iedereen onaangenaam. Het is belangrijk om te voorzien in voldoende sanitair en om op de plaats van je fuif/evenement de sanitaire units duidelijk te signaleren. Wie betrapt wordt op wildplassen kan een administratieve sanctie krijgen van 50 euro tot 250 euro.

Het stadsbestuur beschikt over affiches die aandacht vragen voor niet-storend gedrag en het gebruik van urinoirs. Je kunt deze affiches verkrijgen bij dienst Preventie, AC Blinde Ezel, Blinde-Ezelstraat 1, 8000 Brugge, t 050 44 82 43, mail: Preventie@brugge.be .

3.   Lozen van afvalwater

De voorwaarden voor het lozen van afvalwater zijn van toepassing bij:

 • Gebruik van toiletwagens en crossurinoirs
 • Gebruik van spoelbakken om af te wassen

 Voorwaarden:

Het lozingspunt dient aangeduid te worden op een plan, voor aanvang van het evenement, en overgemaakt te worden aan de dienst leefmilieu : leefmilieu@brugge.be

 Voor de keuze van het lozingspunt bestaan 3 opties:

  • 1e optie: deze optie geniet de voorkeur. Voorzien in een rechtstreekse aansluiting van de afvoer op de hoofriolering van een ‘Droog Weer Afvoer-stelsel’ of ‘gemengd stelsel’. Situeringsplannen zijn te bekomen bij de Wegendienst : wegendienst@brugge.be .
  • 2de optie: aansluiting van de afvoer op een slikput die in verbinding staat met de hoofdriolering van een ‘Droog Weer Afvoer-stelsel’ of ‘gemengd stelsel’ (situeringsplannen zijn te bekomen bij de Wegendienst). Deze optie wordt voorgesteld indien een rechtstreekse aansluiting op de hoofdriool het verkeer zou belemmeren.

Opmerking:

 • Indien mogelijk de afvoerbuis rechtstreeks leggen aan de afvoerbuis van de slikput naar de hoofdriolering en niet in de bezinkput van de slikput.
 • Bij deze optie moet de Stadsreiniging (stadsreiniging@brugge.be )verwittigd worden bij het wegnemen van de afvoer zodat de slikput kan worden gereinigd.
  • 3de optie: Afvalwater opvangen en afvoeren naar een gespecialiseerde firma.

 

4.   Gebruik groenzones

Om schade aan het groen (bv. beplantingen, gras, struiken, bomen, … maar ook straat, park en pleinmeubilair) op het openbaar domein te voorkomen, worden onderstaande regels vooropgesteld. Schade wordt bovendien verhaald op de organisator.

 • Bevestig niets met scherpe voorwerpen aan bomen en planten. Voor aanwijsborden enz. kan je elastieken of spanstrookjes gebruiken. Na je fuif/evenement verwijder je alle voorwerpen en bordjes.
 • Beplante stroken moeten gevrijwaard blijven van materialen en infrastructuur.
  • Zo wordt gevraagd geen tenten en attracties te plaatsen tegen bomen en struiken. Daarbij mag evenmin gesnoeid worden in functie van het plaatsen van tenten, attracties, paden, nooduitgangen of dergelijke meer. Verder is het verboden om tenten (en dergelijke) te plaatsen op sportvelden.
  • Parkeer geen auto’s op groenzones maar maak gebruik van de voorziene parkings. Het is dan ook verboden om op de graspleinen te rijden. Indien dit onvermijdelijk is, moet alles in het werk gesteld worden om schade te vermijden. De Dienst Organiseren - Uitleendienst kan instaan voor het ontlenen van rijplaten (2 m lengte, 1m breedte, 15mm hoogte en gewicht van 28 kg per stuk) volgens beschikbaarheid. De ontlener dient steeds zelf in te staan voor het transport van de rijplaten. Aanvragen dienen online te gebeuren via volgende link https://www.brugge.be/feestmateriaal-huren-2 .
  • Barbecue-installaties moeten geplaatst worden op een vaste verharding en dienen op ruime afstand d.w.z. minstens 4 m verwijderd te worden opgesteld van bomen en beplanting;
  • Het maken van een (kamp)vuur in eender welke groenzone is niet toegelaten;
  • Er mogen geen bevoorradingsposten zijn vóór passages in bos- of natuurgebieden;
  • Alle afval, met bijzondere aandacht voor glas en kroonkurken, moet binnen de 24 uur na het evenement door de organisator verwijderd zijn.
  • Bij de afbraak van tenten en attracties zie je goed na dat alle piketten en touwen verwijderd zijn om schade aan grasmaaiers te voorkomen.
  • Kom niet in de buurt van de verblijfplaatsen van de zwanen. Het is mogelijk dat de zwanen hun territorium verdedigen. Bij problemen kan je contact opnemen met de stedelijke Groendienst tijdens de kantooruren (t 050 32 90 11). Buiten de kantooruren neem je contact op met de brandweer op het telefoonnummer 050 44 84 84 of 050 44 84 65.

 

5.   Spelen van muziek

5.1.       Voor wie of wat van toepassing?

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3, platen, ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers, ...) onder deze regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht, ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest, … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein of in privéinrichtingen (woningen en tuinen) worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek (dus enkel voor familie, vrienden, kennissen, genodigden, …). 

Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set, …).

 

5.2.       Wanneer en hoe een melding indienen of een afwijking geluidsnormen aanvragen?

De muziekmelding of afwijking kan je steeds indienen of aanvragen via het evenementenplatform (https://events.in-map.com/ , rubriek … of via rechtstreeks via mail (leefmilieu@brugge.be ). Een melding doe je minstens een maand voor het evenement/fuif, een afwijking vraag je minstens 2 maand voordien aan.

Om na te gaan of er voor de organisatie van het evenement een muziekmelding dient ingediend te worden of een afwijking op de geluidsnormen dient aangevraagd te worden, zijn twee zaken belangrijk nl.

  • het geluidsniveau dat je wil spelen
  • de locatie waar je muziek wil spelen

 1.    Het geluidsniveau

Gezien het om de organisatie van een muziekactiviteit één maal per jaar of slechts enkele keren per jaar dan: 

  • Volstaat het bij een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) LAeq,15min (1) om een muziekmelding in te dienen bij de dienst leefmilieu
  • Wil je een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) LAeq,15min dan vraag je een afwijking op de geluidsnormen aan bij de dienst leefmilieu. Het is uiteindelijk het college van burgemeester en schepenen die hierover beslist.

 2.    De locatie van de muziekactiviteit

Een muziekactiviteit of muziek spelen kan binnen de toepassing van deze bundel gebeuren op of in:

 a.    Openbare inrichtingen :

Openbare inrichtingen zijn alle inrichtingen, en hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs.

 Vergunde zalen

Hieronder vallen de zalen die over een aktename van een melding klasse 3 beschikken of waarvoor een milieuvergunning/omgevingsvergunning werd verleend (bv. Magdalenazaal, Entrepot, …).  Bij organisatie van evenementen in deze ruimtes zijn geen aanvragen of meldingen vereist, het maximum toegelaten geluidsniveau ligt vast (dient te worden nagegaan door de organisator bij de zaaluitbater).

Fuiven / feesten / evenementen BINNEN

Evenementen die georganiseerd worden in parochiezalen, refters van scholen, lokalen van jeugdbewegingen, fitnesszalen, winkels, restaurants, … vallen onder de ‘Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem’. Hiervoor is een muziekmelding vereist.

Grootschalige evenementen binnen in feestzalen, lokalen en schouwspelzalen (bv. … ) kunnen een afwijking op de geluidsnormen conform Vlarem aanvragen. Op het aanvragen van deze afwijkingen staat een limiet van maximaal 12 keer per jaar (en maximaal 2 keer per maand en het totaal aantal dagen mag maximaal 24 kalenderdagen zijn).

Elektronisch versterkte optredens in OPENLUCHT

Festival, braderij, schoolfeest, carnavalstoet, … : afwijking op de geluidsnormen conform Vlarem is vereist.

 b.    Private inrichtingen :

Private inrichtingen zijn woningen, aanhorigheden, tuinen en in het algemeen alle plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Hier zijn geen aanvragen of meldingen vereist.

Let wel vanaf het moment er op privédomein muziekactiviteiten worden georganiseerd die, al dan niet tegen betaling, toegankelijk zijn voor het ruime publiek (bijvoorbeeld andere dan familie of vrienden), gelden dezelfde bepalingen en normen als in openbare inrichtingen. (zie punt a)

Meer info over toegelaten geluidsniveaus, voorwaarden en wijze van melden van spelen van muziek of vragen van een afwijking op de geluidsnormen, vind je online via https://www.brugge.be/muziekvergunning-evenement-aanvragen  

of aan de themabalie in het

Huis van de Bruggeling/ Wonen en Omgeving,

Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

Info en/of afspraken: 050 47 53 80 

 

6.   Geluids- en omgevingsoverlast

a) Hou rekening met buurtbewoners

Evenementen gaan vaak door in de buurt van bewoning. Dit betekent dat de leefbaarheid van een woonbuurt niet geschonden (bijvoorbeeld verstoren van de nachtrust, schenden van privé-eigendommen) mag worden door evenementen te organiseren.

De betrokkenheid van de buurtbewoners bij het uitgaansleven is een belangrijk aandachtspunt. Breng daarom buurtbewoners, telkens er een evenement doorgaat, tijdig op de hoogte en maak duidelijk bij wie buurtbewoners terecht kunnen met eventuele klachten of problemen. En waarom de buurtbewoners niet gewoon uitnodigen voor een drankje of een gratis toegangskaart bezorgen?

b) Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk geluid of rumoer dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of dat te wijten is aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te storen, is verboden. Spreek als organisator het publiek aan op rumoer of ongepast gedrag.

c) Doorgaans wordt ook aanbevolen het evenement geleidelijk aan af te bouwen. Op die manier verloopt de uitstroom van het publiek geleidelijk, gemoedelijker en meer gespreid. Je kan bv. beginnen met het stoppen van de bonnenverkoop, daarna beëindigen van de muziek, vervolgens de drankverkoop stopzetten om tot slot de lichten te dimmen en het overgebleven publiek naar de uitgang te begeleiden.

Uiteraard dien je je als organisator steeds aan het opgegeven sluitingsuur te houden. Ook inrichtingen hebben doorgaans een sluitingsuur gekregen. Pols dus steeds vooraf wat dat uur is en hou je eraan.(1) De geluidsniveaus en -normen worden uitgedrukt in dB(A)LAeq. Daarbij wordt ook nog een bepaalde tijdsduur vermeld, bv. dB(A) LAeq,15min of dB(A) LAeq,60min. Dit soort decibelnorm wil zeggen dat men het geluid meet gedurende een bepaalde tijd (namelijk 15 minuten of 60 minuten) en dan een gemiddelde over die tijdsduur berekent.

Een concreet voorbeeld ter verduidelijking:

Als de muziek een maximumvolume mag hebben van 95 dB(A) LAeq,15min, dan moet er gedurende 15 minuten worden gemeten om het geluidsniveau te kennen. Gedurende die 15 minuten mag de muziek gerust af en toe luider zijn dan 95 decibel, zolang ze gedurende voldoende lange tijd ook stiller is dan 95 decibel. Wat telt, is dus, hoe luid de muziek gemiddeld is gedurende om het even welke periode van 15 minuten. Dit maakt dat het niet zo eenvoudig is om snel en ‘op het eerste gehoor’ in te schatten of muziek nu al of niet deze norm overschrijdt. Dergelijke gemiddelde dB(A)LAeq– waarden meten en berekenen is wiskundig vrij ingewikkeld, maar in de praktijk bestaan er uiteraard meettoestellen die deze berekeningen onmiddellijk kunnen maken.

 

Contactinformatie