Jong Ding subsidie

Met Jong Ding wil Stad Brugge nieuwe initiatieven van en voor kinderen en jongeren ondersteunen. Je mag echt creatief zijn en je eigen voorstel voor een Jong Ding indienen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Werk een idee en voorstel uit.

  Heb je daarbij hulp nodig? Neem contact op.

 2. Bezorg jouw voorstel en idee via het online formulier.

 3. De medewerkers bekijken jouw aanvraag en contacteren je bij extra vragen.

 4. De jury beoordeelt jouw aanvraag.

 5. Via mail houden we je op de hoogte over de beslissing en de subsidie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Een initiatief kan maximum € 7.500 ontvangen (100 procent van de kosten).
De waarde van de initiatieven wordt bepaald door een jury*.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvraag moet minimaal 6 weken voor de start van het project ingediend worden.
 • Het project moet gesitueerd zijn binnen een Brugse context en passen binnen de missie van de Stad Brugge.
 • Het project moet door of voor Brugse jeugd georganiseerd zijn.
 • Het project moet publieksgericht zijn en een duidelijke meerwaarde hebben voor de Brugse jeugd.
 • Projecten moeten zich situeren in de vrije tijd.
 • Het project moet een zelfstandige identiteit hebben. Indien het project kadert in een groter geheel moet dit voldoende herkenbaar zijn.
 • Jongeren die een aanvraag indienen die gelinkt zijn aan een bestaande werking moeten kunnen aantonen dat het project niet kadert binnen de reguliere werking en voldoende vernieuwend of experimenteel is.
 • Op elke publicatie in het kader van het project moet het logo van Stad Brugge en het logo van Jong Ding, alsook de vermelding “Met de steun van de Stad Brugge” worden aangebracht.
 • In het kader van mogelijke controle is de organisator verplicht om de medewerkers inzage te verlenen in alle betreffende documenten, alle toelichtende informatie te verstrekken en minstens 2 medewerkers gratis toe te laten tot elk publieksevent. Bij controle wordt een verslag opgemaakt dat binnen de 30 dagen volgend op het bezoek aan de aanvrager wordt opgestuurd.
 • Ingeval de aanvrager minderjarig is, dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger het aanvraagformulier ook te ondertekenen, waardoor deze zich verbindt alle bepalingen van het reglement na te leven.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Via Stad Brugge kan er geen dubbele subsidiëring zijn voor eenzelfde project.
 • De gesubsidieerde engageert zich om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten.

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

 • Privé-initiatieven met commerciële doeleinden
 • Fuiven en jeugdmuziekfestivals
 • Deelname aan een activiteit; de aanvrager dient (mede)organisator te zijn van het project

Wie kan een initiatief voordragen?

Voor de subsidie komen in aanmerking:

 • Personen, feitelijke verenigingen of vzw’s die zich hoofdzakelijk richten op Brugse jongeren
 • Individuele Brugse jongeren

Veelgestelde vragen

Naast centen kan je ook rekenen op steun van experts. Een medewerker luistert naar je verhaal en stuurt je door naar andere experts van Turbo, Jong Volk, het Entrepot, Jeugdhuis Comma of Jeugdhuis Thope voor extra ondersteuning.

De ingediende voorstellen worden door een jury naar waarde geschat en zij kunnen de noodzaak/meerwaarde beoordelen op basis van volgende criteria: inhoudelijke kwaliteit, uitwerking, bereik, doelgroep, promotie en communicatie, begroting en budgetbeheer en toegankelijkheid en diversiteit.

Voorstel samenstelling jury: jeugddienst, stedenbeleid, jeugdraad en cultuurbeleidscoördinator. De jury kan bij ieder project bijkomende vragen stellen en bijkomende suggesties geven. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en schepenen over het toe te kennen geldbedrag.

Contact

Krijg hulp bij het verwezenlijken van jouw idee.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten