Waarvoor milieuvergunning of melding nodig?

Voor heel wat activiteiten moet je, volgens het Vlaams Reglement op de Milieuvergunning (Vlarem), over een milieuvergunning beschikken of is een melding vereist.

In Vlarem I is als bijlage 1 een lijst opgenomen met hinderlijke inrichtingen. Een inrichting behoort tot de klasse aangegeven in de derde kolom van de tabel van deze lijst. Wanneer een inrichting onder de toepassing valt van verschillende indelingsrubrieken behorend tot verschillende klassen, geldt voor deze inrichting de procedure van de hoogste klasse. 

 • Klasse 1: is de meest hinderlijke activiteit, hier is een milieuvergunning vereist waarbij de deputatie van de provincie bevoegd is.
 • Klasse 2: is een minder hinderlijke activiteit, een milieuvergunning is vereist waarbij het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit, hier heb je enkel een meldingsplicht.

Voorwaarden

Nagaan tot welke klasse je inrichting behoort, moet je in principe zelf doen. Hierbij spelen vooral volgende factoren een rol: 

 • De grootte en aard van de opgeslagen producten
 • Het vermogen van de toestellen of machines
 • De samenstelling van het geloosde afvalwater
 • De aard van de activiteit

Heb je het moeilijk met het uitzoeken tot welke klasse je inrichting behoort, kun je, voor exploitaties gelegen op Brugs grondgebied, hulp vragen aan de stad.
Dit kan via mail, telefonisch of op afspraak.

De verantwoordelijkheid over de aanvraag blijft echter steeds bij de aanvrager.

Meebrengen

Een lijst met opsomming van: 

 • alle toestellen, hun vermogens en waarvoor ze dienen
 • alle opgeslagen producten, hun gevaarsrisico's en hoeveelheid

Bedrag

De inlichtingen zijn gratis.

Aan het indienen van een milieuvergunningsaanvraag of een melding zijn wel kosten verbonden.

Uitzonderingen

Kopieën van vergunningen worden kostendekkend afgeleverd.

Regelgeving

 • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
 • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit
 • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit

Vlarem - regelgeving

Deel deze pagina