Subsidie verfraaien en verduurzamen van handelspanden

Wil je als eigenaar of huurder je handelspand verfraaien en/of duurzamer maken, dan kun je hiervoor bij de Stad een subsidie aanvragen. De Stad voorziet, binnen de beperking van het door de begroting goedgekeurde budget, een toelage voor gevelrenovatie en investering in energieopwekkende installaties voor handelspanden die in een kernwinkelgebied liggen. Het maximumbudget per kalenderjaar bedraagt 60.000 euro.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag de toelage aan.

  Doe dit uiterlijk binnen de 6 maanden na het uitvoeren van de gevelrenovatie. Bezorg de nodige bijlages (zie 'Wat heb je nodig').

 2. Het stadsbestuur controleert de uitgevoerde werken en de verstrekte gegevens. 

 3. Het stadsbestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag en het bedrag van de tussenkomst.

 4. Het stadsbestuur brengt je uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag op de hoogte van de beslissing over het al dan niet toekennen van de toelage en, zo ja, van het toegekende toelagebedrag.

 5. De Stad schrijft de toegekende toelage over op de rekening die je opgaf, uiterlijk 3 maanden na de beslissing.

Beoordelingscriteria

De Stad beoordeelt de aanvraag op:

 • conformiteit met de voorwaarden van het reglement
 • realiteit en de duurzaamheid van de uitgevoerde werkzaamheden
 • conformiteit met de vigerende kwaliteitsnormen en regelgeving (onder andere inzake brandveiligheid, ruimtelijke ordening, reclame-verordening, milieunormering en hygiëne)

Wat heb je nodig?

De aanvraag moet worden gestaafd met bewijsstukken van alle uitgaven m.b.t. de uitgevoerde werken. De aanvraag is pas volledig als het dossier alle documenten bevat waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden in dit reglement. De werken moeten gestaafd worden met facturen met een prestatiedatum die ligt in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2026

 • De facturen zijn geadresseerd op adres van de eigenaar of de uitbater van het betrokken handelspand.

 • De facturatiedatum valt ten laatste op 31 december 2026.

 • De facturen dienen betaald te zijn. Hiervan dient een bewijs te worden geleverd.

Hoeveel bedraagt de subsidie

De financiële bijdrage in de kosten voor de gevelrenovatie of de aankoop van energieopwekkende installaties, bedraagt maximaal 60 procent van alle weerhouden ingediende facturen met een maximum van 10.000 euro. De toelage wordt berekend op de reële aantoonbare kosten exclusief BTW. 

De toelage kan slechts worden toegekend binnen de beschikbare kredieten, met name binnen het globale voorziene krediet van 240.000 euro, waarvan 120.000 euro door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen wordt gesubsidieerd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Enkel de handelspanden die zich bevinden in een kernwinkelgebied komen in aanmerking. De afbakening van de kernwinkelgebieden van het centrum én alle deelgemeenten is terug te vinden in het stedelijk reglement voor detailhandel en horeca.

Begunstigden, uitsluitingen en/of beperkingen: zie het reglement.

Algemene voorwaarden

 • Toelages op grond van dit reglement zijn niet cumuleerbaar met andere stedelijke premies die betrekking hebben op dezelfde werken en/of kosten. Toelages zullen in voorkomend geval uitgekeerd worden na aftrek van de toelagen in het kader van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
 • De toelages in het kader van dit reglement kunnen slechts één maal om de 5 jaar aangevraagd worden per handelspand. 
 • De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

Bijkomende voorwaarden

 • De investeringen in energie opwekkende installaties moeten steeds een noodzakelijke en doelmatige verbetering betekenen van het energieverbruik, en de impact op het klimaat en het leefmilieu. Dit wil zeggen dat de werken volgens de regels van de kunst moeten uitgevoerd zijn, en dat de werken ook effectief een verbetering zijn voor het handelspand. Voorbeeld: bij plaatsen van een warmtepomp in een slecht geïsoleerd pand wordt er geen premie toegekend.
 • De gevel moet steeds in totaliteit gerenoveerd worden;
 • Je bent verplicht over de nodige stedenbouwkundige vergunningen te beschikken, deze op te volgen en alle niet-relevante uithangborden, niet-vergunde reclamepanelen en andere niet vergunde gevelconstructies te verwijderen;
 • De Stad kan een controle uitvoeren op de werkzaamheden. Indien je weigert mee te werken aan dit onderzoek, verlies je het recht op de toelage.
 • Als er een aparte toegang voor de woning is, dan mag deze niet verdwijnen.

Veelgestelde vragen

Volgende werken die de renovatie en/of verfraaiing van de gevel van een handelspand tot gevolg hebben, komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Reinigen van de gevel of de zichtbare zijgevel.
 • Schilderwerken aan de gevel of de zichtbare zijgevel.
 • Pleisteren van de gevel of de zichtbare zijgevel.
 • Voegen van de gevel of de zichtbare zijgevel.
 • Nieuwe voorgevel of zichtbare zijgevel, op voorwaarde dat een gevelisolatie wordt aangebracht en dit in functie van de geldende EPB-norm. Hierbij wordt zeker de spouwmuur geïsoleerd (tenzij deze daarvoor niet is geschikt).
 • Plaatsen van inkomdeuren voor commercieel gedeelte, op voorwaarde dat het handelspand ook toegankelijk wordt/blijft voor personen met een fysieke beperking en er, indien van toepassing, een combinatie van balansventilatie en schuifdeuren wordt voorzien.
 • Alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de gevel of de zichtbare zijgevel.
 • Hoogrendementsglas op het gelijkvloers, met een isolerende waarde van max 1,0 W/m2.K De plaatsing van de beglazing moet gebeuren door een aannemer. Een attest voor plaatsing wordt toegevoegd aan de aanvraag.
 • Warmtewisselaar voor aansluiting op het warmtenet. Enkel bij panden die aangesloten worden op het warmtenet en inclusief de kosten voor het plaatsen van de leidingen tussen het warmtenet en de warmtewisselaar.
 • Warmtepomp: Enkel volgende warmtepompen komen in aanmerking.
  • Geothermische warmtepomp: minstens Label A++
  • Lucht-Waterwarmtepomp: minstens label A+
  • Hybride Lucht-Waterwarmtepomp: minstens Label A+;
  • Warmtepompboiler;
  • Zonneboiler.

Volgende werken worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring:

 • aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
 • eigen prestaties en prestaties van niet-geregistreerde aannemers

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten