Veelgestelde vragen overheidsopdrachten

 

Raadpleeg zeker ook eens onze pagina voor meer informatie omtrent overheidsopdrachten en hoe je digitaal een offerte kan indienen. 

Ook op FOD BOSA kan je heel wat informatie en handleidingen terugvinden omtrent het elektronisch indienen van je offerte.

 


Heb je nog vragen omtrent de Stadsleverancier of elektronische publicaties?  Stuur deze dan gerust door naar overheidsopdrachten@brugge.be. Dienst gerelateerde vragen mag je mailen naar info@brugge.be.

Registreer je hier als Stadsleverancier

  1. Vragen omtrent Stadsleverancier
  2. Vragen omtrent elektronische publicaties

1. Vragen omtrent Stadsleverancier

Kan iedereen zich inschrijven als Stadsleverancier?
De inschrijving is van toepassing voor elke onderneming (gekend bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen) die zich wenst kenbaar te maken bij Stad Brugge als Stadsleverancier.

Kan ik mij als buitenlandse onderneming inschrijven als Stadsleverancier?
Ja, dit is zeker mogelijk.
Bij registratie als Stadsleverancier, kan je aanduiden dat je een buitenlandse onderneming bent en handmatig alle informatie invoeren.

Heb ik een elektronische identiteitskaart nodig om te registreren als Stadsleverancier?
Je kan je op verschillende manieren registreren:

  • Elektronische identiteitskaart
  • Itsme
  • Mobiele app
  • Token
  • Handmatig voor buitenlandse ondernemingen

Kan ik als medewerker registreren als Stadsleverancier voor de onderneming?
Dit is zeker mogelijk. Je logt in en registreert het ondernemingsnummer.
De bedrijfsgegevens worden automatisch overgenomen uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Kan ik mijn gegevens aanpassen na registratie als Stadsleverancier?
Eens je profiel is aangemaakt, dan kan je de gegevens ten allen tijde gaan aanpassen.

Kan ik specialisaties toevoegen aan mijn profiel Stadsleverancier?
Wanneer je geregistreerd bent, dan kan je je specialisatie(s) steeds aanpassen. Je kan CPV-codes op actief of niet-actief plaatsen of CPV-codes gaan verwijderen.

Ik wens mij uit te schrijven als Stadsleverancier.
In je account is het mogelijk om je uit te schrijven als Stadsleverancier. Op regelmatige basis zal je ook een bericht ontvangen met de vraag indien je nog steeds als Stadsleverancier wenst geregistreerd te zijn.

Hoe kies ik de juiste CPV-code?
Als onderneming kies je jouw specifieke specialisatie en eventueel bijkomende specialisaties.
Op het platform wordt elke specialisatie gekoppeld aan een CPV-code.
Het is dus van belang om de juiste codes (werken/leveringen/diensten) te linken en niet te ver in de subcategorieën te gaan kiezen.

Wanneer de aanbestedende overheid een opdracht lanceert kiezen zij ook één of meerdere CPV-codes, waarop ingestelde zoekprofielen van ondernemingen met deze specifieke codes automatisch een mailing zullen krijgen dat er een nieuwe opdracht werd gelanceerd.

Via de zoekmachine kan je op zoek gaan naar de gepaste CPV-code of raadpleeg de volledige lijst van CPV-codes.

2. Vragen omtrent elektronische publicaties

Wat is het verschil tussen niet-gepubliceerde opdrachten gepubliceerde opdrachten?

- Niet-gepubliceerde opdrachten
zijn onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking of de aanvaarde factuur.
  Bij deze procedure selecteert de overheid zelf de ondernemingen die een offerte mogen indienen voor een overheidsopdracht. Deze overheidsopdrachten wordt niet gepubliceerd of kenbaar       
  gemaakt.
- Gepubliceerde opdrachten zijn alle overheidsopdrachten boven de publicatiedrempel, die verplicht gepubliceerd dienen te worden in het Bulletin der Aanbestedingen. De opdracht wordt
  gepubliceerd door de aanbestedende overheid en de onderneming is verplicht om zijn offerte/aanvraag tot deelneming digitaal in te dienen via het platform en te ondertekenen met een
  elektronisch, gekwalificeerde handtekening.

Waar kan ik de applicaties terug vinden?
De FOD BOSA adviseert en ondersteunt overheidsdiensten bij overheidsopdrachten. Op deze website vinden ambtenaren en ondernemingen alle informatie (handleidingen, voorbeelddocumenten, contacten, enz.)  en applicaties omtrent de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten, beginnende met de wetgeving t.e.m. de elektronische verwerking van de overheidsopdrachten terug.

Wie kan ik contacteren bij problemen op het e-Procurement platform?
Je kan de helpdesk e-Procurement elke werkdag contacteren van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 16:30

Waar kan ik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) raadplegen?
Raadpleeg het UEA online via deze link.

Wanneer ben je verplicht een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen?
Het UEA wordt alleen aangewend voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Moeten onderaannemers ook een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) indienen?
De onderaannemers op wiens draagkracht de deelnemende onderneming beroep doet, moeten (de relevante delen van) het UEA gebruiken.
De andere onderaannemers hoeven het UEA niet in te vullen, tenzij in het bestek voor een specifieke aanbesteding is vermeld dat ook van “gewone onderaannemers” informatie wordt verlangd.

Wat is een gekwalificeerde elektronische handtekening?
De in artikel 3, 12°, van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG bedoelde geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Ik wil een offerte indienen voor een gepubliceerde opdracht, maar de indieningstermijn is net verstreken. Mag ik mijn offerte/aanvraag tot deelneming nog vlug doormailen naar de aanbestedende overheid en maak ik zo nog een kans om deel te nemen?
Vanaf het ogenblik dat limietdatum en het limietuur zijn verstreken, mag de aanbestedende overheid geen enkele offerte/aanvraag tot deelneming meer aanvaarden bij een verplichte publicatie en bijgevolg dus ook niet per mail.

 

Contactinformatie

Contactpersonen