Wijkpark Ten Boomgaard: een nieuw park voor jong en oud

17
aug
2021

Tussen het Dolfinarium Boudewijnpark en de Dorpsstraat komt een nieuw wijkpark: ‘Ten Boomgaard’. “Het wijkpark met een oppervlakte van 21.500 m² wordt een voorbeeldproject waarbij natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand gaan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Met de stedelijke basisschool Sint-Michiels, het woonzorgcentrum Ten Boomgaard en private woningen in de buurt ontstaat er een belevingspark voor jong en oud.

Het voorontwerp van het wijkpark Ten Boomgaard kwam voort uit de principes van de bredere studie Kerkebeekpad. Eerder bleek dat de zone ter hoogte van Ten Boomgaard en Ter Beke de uitgelezen locatie zou zijn om de Kerkebeek op korte termijn open te leggen. De zone biedt namelijk de mogelijkheid om te functioneren als een groen belevingspark voor de buurt.

Ontwerp

Het ontwerp vertrekt vanuit het zichtbaar maken van de Kerkebeek ter hoogte van de site Ten Boomgaard. “De beek ligt nu onder het fietspad. Hier brengen we verandering in door de Kerkebeek open te leggen over het hele terrein. Hiermee creëren we een open en zichtbare Kerkebeekvallei waar waterbeleving centraal staat. We zorgen voor een slimme waterbuffer, het water daaruit kan dan gebruikt worden voor het openbaar domein. Een innovatieve oplossing”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Wijkpark

Het nieuwe wijkpark in Sint-Michiels moet een park worden waar de Bruggelingen elkaar kunnen ontmoeten. “We herbronnen Sint-Michiels en verleiden jong en oud met deze vernieuwde kwalitatieve omgeving met water en groen. Een park is er voor elke gebruiker. Het zijn de tuinen van de mensen. We zullen het park zodanig inrichten dat het voor elke doelgroep genieten wordt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Ter hoogte van de school ligt een bestaand speelplein dat tijdens de werkzaamheden opgewaardeerd wordt als onderdeel van het park. “We creëren een amfitheater met ovalen zitelementen, de locatie bij uitstek voor de nabijgelegen school om een les in open lucht te organiseren. Het amfitheater kan ook dienst doen voor evenementen. In tegenstelling tot wat eerder werd gespeculeerd is het niet de bedoeling om een uitgebreid aanbod aan spelelementen te voorzien. Met slechts kleine ingrepen gaan we de kinderen prikkelen om het park te ontdekken. Zo komen er een paar houten wipjes voor de kleinsten, een touwenparcours op de helling en een klimladder, kortweg natuurlijke spelelementen die de kinderen uren spelplezier bieden, een plaats voor jong en oud.”

Wandelen rondom het park

Voor de wandelaars wordt een gescheiden parkpad voorzien dat rond het nieuwe park tot langs de gevel van het WZC loopt. “Het pad zal vooral gebruikt worden door de mensen uit de directe omgeving, ook door rolstoelgebruikers, senioren en kinderen, daarom zorgen we dat het pad voldoende toegankelijk is”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Drie architecturale bruggen

In het ontwerp voor het nieuwe wijkpark werden drie nieuwe bruggen uitgewerkt. De brugjes worden architecturaal in cortenstaal uitgewerkt zodat ze opgaan in het landschap. We plaatsen ze ter hoogte van de school (wandelbrug), WZC Ten Boomgaard (fietsbrug) en ter hoogte van de aansluiting van Ter Beke met Ten Boomgaard ( verkeersbrug). Op de verkeersbrug zal er voldoende plaats zijn voor voetgangers. Er zal ook eenrichtingsverkeer gelden, hierdoor blijft er voldoende ruimte om voetgangers de nodige plaats te geven.

Groenvoorzieningen

Als bijenvriendelijke gemeente wordt het park groen en duurzaam ingericht. “Als schepen hecht ik ontzettend veel belang aan het groene karakter van onze stad. We hebben heel veel nieuwe bomen aangeplant, dode bomen worden vervangen”, duidt schepen Mercedes Van Volcem. “In totaal planten we 72 nieuwe bomen aan (sierkersen, eiken, populieren…). Aan de beek voorzien we waterminnende planten zoals de iris, onder de bomen komt er een bloementapijt dat onderhoudsvriendelijk is. Het groene karakter maakt het park mooier en duurzamer.” Daarnaast zetten de plannen Brugge op scherp tegen de effecten van de klimaatverandering: “De toekomstige gevolgen van de klimaatverandering worden ingeperkt door het openbaar domein slim in te richten. Door voldoende groen en extra ruimte te geven aan water, vangen we de gevolgen veel beter op”, aldus schepen Van Volcem.

Verkeersveiligheid

In de omgeving van het park ligt de stedelijke basisschool Sint-Michiels. “De verkeersveiligheid in de omgeving wordt verfijnd. Door een fietsstraat in te richten en de bestaande parkeerplaatsen te verhuizen naar verderop in de straat wordt de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Het schoolplein krijgt een groene look door de aanplanting van extra bomen. Door het nieuwe vervoersplan verdwijnt de bushalte Ten Boomgaard. De ruimte die vrijkomt wordt onthard.

Verlichting

Tijdens de parkaanleg wordt ook de openbare verlichting uitgewerkt. Fluvius maakte hiervoor al een verlichtingsplan op. “We gaan voor een volledige verledding. De specifieke armaturen verbruiken minder energie en laten ons toe te besparen. Met voldoende openbare verlichting versterken we de sociale controle en de veiligheid”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Opwaardering

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “De Stad heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het project Kerkebeek ingediend bij het Departement Omgeving en zal ook zelf advies moeten verlenen. Het project Kerkebeek voorziet een opwaardering van het bestaande park door de Kerkebeek terug in open bedding te brengen volgens zijn historisch uitzicht, dit gekoppeld aan een verdere ontharding van het gebied en aanpassingen aan de riolering. Dit zal in de eerste plaats de algemene waterhuishouding van de omgeving ten goede komen. Daarnaast zal de inrichting van het park zo worden voorzien dat het recreatief gebruik van het gebied zal gestimuleerd worden, door ondermeer de aanleg van een fietsbrug, spelelementen, een petanqueveld en zitelementen. Het RUP Koning Albert I-laan heeft dit alles juridisch mogelijk gemaakt om rond Ten Boomgaard de Kerkebeek terug open te maken, en was in feite katalysator in het project. De Dienst Omgevingsvergunningen en Planning was dan ook van meet af aan betrokken bij de projectwerkgroep en heeft samen met de collega's van Openbaar Domein de nodige input geleverd om dit project realiseerbaar te maken.”

Inspraak

Tijdens het voortraject werden de bewoners nauw betrokken. “Als stadsbestuur zijn we ambitieus om onze stad futureproof te maken. Hierbij proberen we steeds in de mate van het mogelijke rekening te houden met de wensen en bezorgdheden van de buurtbewoners. Ik ben dan ook tevreden dat het ontwerpplan positief onthaald werd”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Timing en kostprijs

Als alles volgens plan verloopt gaan de werken dit najaar van start. Tegen oktober volgend jaar zouden de werken afgerond moeten zijn. De totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt circa 3.000.000 euro waarvan ongeveer 1.000.000 euro ten laste van Stad Brugge. De Stad kan rekenen op Europese subsidies binnen het Nature Smart Cities (NSC) project.