windplan

Het college nam in het beleidsprogramma de opdracht op zich om een windplan op te maken met mogelijke zones waar windturbines kunnen. We doen dat om duidelijkheid te verschaffen naar initiatiefnemers waar de Stad Brugge windturbines haalbaar vindt en om een duurzame en klimaatneutrale toekomst te bereiken.

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 een kaart goed met 3 prioritaire gebieden waar windturbines kunnen:

  • Een groot deel van de voor- en achterhaven
  • Een groot deel van de binnenhaven
  • Een gebied rond de Blauwe Toren en aanpalende industriegebieden

Voor het windplan brachten we de positieve aanknopingspunten in kaart en maakten we een analyse van een aantal negatieve randvoorwaarden. Om onze woonkernen te beschermen hanteren we een absolute perimeter van 500 meter rond die woonkernen.

Brugge zet met het windplan in op het maximaliseren van het potentieel dat er in die gebieden is. We monitoren de voortgang naar 2050 met tussentijdse mijlpaal in 2030. 2050 is de “klimaathorizon”: tegen dan wil Brugge volledig op hernieuwbare energie draaien. Windturbines spelen een belangrijke rol in het bereiken van dat doel.

Het Vlaams Gewest en de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen geven de meeste vergunningen voor grootschalige windturbines. De Stad Brugge geeft hen altijd advies. Het windplan is in de toekomst richtinggevend voor dat advies. Omdat we in het windplan duidelijk afgebakende zones naar voor schuiven is het windplan een beleidsmatig gewenste ontwikkeling.

Je vindt de kaart met zones waar windturbines kunnen geplaatst worden en het windplan hiernaast.