Beleidsplan Ruimte Brugge: stap voor stap

We maakten het Beleidsplan Ruimte stap voor stap. De weg naar een definitief plan is wettelijk uitgestippeld. Gaandeweg namen we steeds meer mensen mee in ons toekomstverhaal zodat het Beleidsplan Ruimte een gedeeld toekomstplan werd.

Plan van aanpak

Dit was het traject naar een definitief en stadsbreed gedragen Beleidsplan Ruimte tegen 2024 op basis van een goedgekeurd milieueffectrapport.

Het was opgebouwd rond vier wettelijk te nemen stappen: van conceptnota naar voorontwerp naar ontwerp tot een definitief BRB. Om er een stadsbreed plan van te maken, namen we gaandeweg steeds meer mensen mee in ons verhaal. Van stadsdiensten tot middenveldorganisaties en belanghebbenden tot alle Bruggelingen. 

Er werd gewaakt over afstemming met het milieueffectrapport (MER) dat samen met het BRB wordt opgemaakt, want in het BRB wilden we de best mogelijke keuzes voor mens en milieu maken.

Procesnota

Een procesnota geeft meer uitleg over het planproces: het traject naar een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte, welke stappen genomen zijn, wie er werd betrokken, wanneer en hoe er is gecommuniceerd, … 
De procesnota is een informatief document dat evolueerde en aandikte naarmate het planproces vorderde.

Conceptnota en voorontwerp

Het College zette op 7 februari de eerste wettelijke stap met de goedkeuring van de strategische visie in de conceptnota. Deze conceptnota was publiek beschikbaar vanaf 28 maart tot en met 26 mei 2022.

Op 14 november 2022 volgde de tweede wettelijke stap met de goedkeuring van het voorontwerp-BRB.

Ontwerp

Op 27 maart 2023 stelde de Gemeenteraad op voorstel van het College het ontwerp-BRB voorlopig vast. Dit was de derde, wettelijk voorgeschreven stap.

Dit ontwerp is een aangepaste versie van het voorontwerp, waarover een advies werd ingewonnen bij de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en reacties werden gevraagd aan het Vlaams Departement Omgeving, de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de colleges van burgemeester en schepenen van de buurgemeenten.

Over het ontwerp-BRB liep een openbaar onderzoek vanaf 26 april 2023 tot en met 24 juli 2023.

Het Beleidsplan ruimte Brugge

Op basis van de reacties en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek ontvangen werden, werkten we verder en werd het BRB gefinaliseerd tot het document zoals het op 18 december 2023 definitief is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit was de vierde en laatste wettelijke stap.