Gratis huisvuilzakken

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je van Stad Brugge om medische en/of financiële redenen jaarlijks gratis huisvuilzakken (gele restafvalzakken en blauwe PMD-zakken).

Waar gaat het over?

Je kunt de zakken voor 2023 ophalen nadat je de milieubelasting hebt betaald, en dit tot en met 31 mei 2024.

Vanaf 2024 verdwijnt de milieubelasting. De voorwaarde van milieubelasting wordt dan ook vanaf 2024 vervangen door de voorwaarde dat je op 1 januari 2024 inwoner was van de stad. Is dat het geval en voldoe je aan onderstaande voorwaarden om financiële of medische redenen? Dan kun je de gratis zakken voor 2024 vanaf 8 maart 2024 ophalen en dit tot en met 31 mei 2025.

Hoe vraag je het aan?

 1. Haal de gratis huisvuilzakken op in het Huis van de Bruggeling of een deelgemeentehuis.

  De zakken zijn niet beschikbaar in de Bus van de Bruggeling.

 2. Aan het onthaal krijg je na het tonen van je documenten (zie 'Wat heb je nodig?') de zakken mee naar huis.

Wat heb je nodig?

 • Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW): een attest van het OCMW waaruit blijkt dat je minstens 6 maanden recht hebt op een leefloon of een equivalent leefloon (bestaansminimum).

 • Een geldig attest van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een recent rekeninguittreksel.

  Het attest van de mutualiteit of zorgkas moet duidelijk vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor ZOZ. Het rekeninguittreksel vermeldt 'ZOZ' (of 'THAB'). Of een recent rekeninguittreksel waarop een storting met de vermelding ZOZ (of THAB) staat.

 • Geldig attest IT of IVT afkomstig van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (het attest moet duidelijk vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor IT of IVT) of een recent rekeninguittreksel met daarop een storting met de vermelding IT of IVT.

  Enkel voor personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap.

 • Personen met incontinentie en de thuisdialysepatiënten dienen een jaarlijks doktersattest van incontinentie of thuisdialyse of een verklaring van de dokter op apart attest mee te nemen.

 • Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) nemen een attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden voor het jaar waarvoor zakken gevraagd worden.

  Dit wordt afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag . Meer info op de website van de Federale Pensioendienst.

 • Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO nemen een attest inkomensgarantie voor ouderen voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd.

  Dat attest wordt afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag. Meer info via de website van de Federale Pensioendienst.

Waar kan je terecht?

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je behoort tot een van de volgende doelgroepen:
  • personen met incontinentie en thuisdialysepatiënten
  • personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
  • personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming - IT of inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT)
  • personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB)
  • personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW)

    

Veelgestelde vragen

 • Personen met incontinentie en thuisdialysepatiënten hebben recht op 10 rollen huisvuilzakken van 30 liter of 5 rollen huisvuilzakken van 60 liter.
 • Gezinnen die om financiële redenen zakken krijgen, hebben recht op 8 rollen van 30 liter en 2 rollen PMD-zakken of 4 rollen huisvuilzakken van 60 liter en 2 rollen PMD-zakken.
 • Alleenstaanden die om financiële redenen zakken krijgen, hebben recht op 4 rollen van 30 liter en 1 rol PMD of 2 rollen van 60 liter huisvuilzakken en 1 rol PMD.

Uitzonderingen

Binnen eenzelfde gezin kunnen meerdere personen eenmaal per aanslagjaar omwille van medische redenen gratis zakken verkrijgen (indien voor elke persoon aan de voorwaarden is voldaan).

Daarbovenop kan een gezin wel ook nog eenmaal per aanslagjaar omwille van financiële redenen gratis zakken krijgen. Per aanvraag kun je enkel 1 reden per keer selecteren. Je moet dus telkens een afzonderlijke aanvraag doen.

Wie aan verschillende van de financiële criteria voldoet (bijvoorbeeld iemand die een leefloon heeft van het OCMW én een tegemoetkoming ontvangt), heeft maar 1 keer recht op de huisvuilzakken om financiële redenen.

Per aanslagjaar kun je met 31 mei van het daaropvolgende jaar zakken krijgen.

Gratis zakken om financiële redenen worden altijd op naam van de referentiepersoon van het gezin geregistreerd. Gratis zakken omwille van medische redenen worden dan weer geregistreerd op naam van de persoon zelf.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten