Aanvraag parkeerplaats personen met een beperking

Procedure inzake het innemen van de openbare weg ten gunste van personen met een handicap

Deze procedure wordt doorlopen bij het aanvragen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking.
Een aanvraag om een voorbehouden parkeerplaats betreft een parkeerplaats die, overeenkomstig de Wegcode, exclusief bestemd is voor houders van een officiële kaart voor personen met een handicap.

Voorwaarden

Een aanvraag kan enkel gebeuren ten behoeve van personen die houder zijn van een officiële parkeerkaart voor personen met een handicap.

Naast de parkeerkaart voor personen met een handicap wordt ook rekening gehouden met o.a.:

 • het bezit door de aanvrager van een voertuig of vervoer door iemand die bij hem/haar inwoont;
 • het al dan niet beschikken over een bruikbare en toegankelijke garage of andere standplaats dichtbij de woning (richtinggevend op circa 100 m);
 • graad van mobiliteitsproblemen naar auto, garage of andere standplaats dichtbij de woning (richtinggevend op circa 100 m);
 • de parkeerdruk in de straat of de wijk;
 • openbare ruimte (kerken, cultureel centra, …)
 • de aanwezigheid van reeds bestaande voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt;
 • de zelfredzaamheid aangetoond door:
  • attest FOD Sociale Zekerheid met ten minste 11 punten.
  • een geldig statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide of een kaart van “Statuut van burgerlijk oorlogsslachtoffer” uitgereikt door het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.
  • voor kinderen:
   • ofwel 80% scoren (= 6 punten in de 1ste pijler, zie attest FOD Sociale Zekerheid)
   • ofwel moet er specifiek aangeduid zijn in het dossier van de FOD Sociale Zekerheid dat er recht is op een parkeerkaart.

Procedure

 1. Je vult de aanvraag in op dit aanvraagformulier.
  Bij het formulier voeg je een kopie van het algemeen attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, alsook eventueel andere stukken tot staving van de aanvraag.
 2. Het aanvraagformulier dien je in bij Lokaal sociaal Beleid -personen met een handicap, Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2 -  8000 Brugge.
  050 32 70 61 sociaalbeleid@brugge.be 
 3. Lokaal Sociaal Beleid - personen met een handiciap zal je aanvraagformulier bekijken, brengt de verkeerstechnische dienst van de Politie op de hoogte en neemt contact met je op. De dienst staat in voor het huisbezoek. Na het huisbezoek wordt er een verslag gemaakt.
 4. Vervolgens bereidt de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap en de verkeerstechnische dienst van de Politie een advies voor.
 5. Het verslag van het huisbezoek, het advies van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap en het advies van de verkeerstechnische dienst van de Politie, gaan voor bespreking naar het MOVE-overleg van de Politie.
 6. Het dossier gaat daarop met het verslag en alle adviezen naar het College van Burgemeester en Schepenen ter beslissing.
 7. De gemotiveerde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt door Lokaal Sociaal Beleid - personen met een handicap schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.

Wat bij afwijzing

Na afwijzing van een aanvraag, kan je pas een nieuwe aanvraag indienen bij:

 • verslechtering van de medisch-sociale toestand, inzonderheid voor het aspect verplaatsingsmogelijkheden, gestaafd met een nieuw attest;
 • verandering in een of meer van de beoordelingselementen;
 • verhuis, in functie van de situatie aan de nieuwe woonst.

Eventuele afschaffing voorbehouden parkeerplaats

Een voorbehouden parkeerplaats kan eventueel ook afgeschaft worden omwille van bedrog, overlijden, verhuis van de betrokkene of het niet langer aanwezig zijn van een wagen in het gezin.

Enkel wanneer kan worden aangetoond dat er bij de aanvraag sprake is van bedrog, kan het dossier terug geopend worden. Burenruzie of opmerkingen van buren rond de inschaling worden niet opnieuw geëvalueerd.

Indien er sprake is van bedrog komt Lokaal Sociaal Beleid - personen met een handicap indien noodzakelijk, opnieuw op huisbezoek en maakt vervolgens ook een verslag. Dit verslag wordt besproken met de Stedelijke raad voor Personen met een Handicap en zij geven advies.

Het advies wordt doorgegeven aan de verkeerstechnische dienst van de Politie. Vervolgens gaat het verslag van Lokaal Sociaal Beleid - personen met een handicap en het advies van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap voor bespreking naar het MOVE-overleg van de Politie.

Het dossier gaat daarop met het verslag en alle adviezen naar het College van Burgemeester en Schepenen ter beslissing.

Bij heropenen van het dossier en bij het effectief afschaffen zal de gemotiveerde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen door Lokaal Sociaal Beleid - personen met een handicap schriftelijk meegedeeld worden aan de betrokkene.

Indien de aanvrager overlijdt, verhuist of indien er niet langer een wagen aanwezig is in het gezin, wordt de situatie en de omgeving opnieuw bekeken. Indien kan aangetoond worden dat de voorbehouden parkeerplaats in het kader van openbaar nut gebruikt kan worden, kan de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap ook beslissen om de parkeerplaats niet te verwijderen.

Meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier.

Indien je hulp wenst bij het invullen van het aanvraagfomulier:

 • rijksregisternummer
 • de parkeerkaart voor personen met een handicap
 • attest zelfredzaamheid FOD SZ Personen met een Handicap of een geldig statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide of een kaart van “Statuut van burgerlijk oorlogsslachtoffer” uitgereikt door het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
 • eventueel: het document in te vullen door de huisarts ‘palliatief statuut’

Uitzonderingen

Er bestaat een uitzondering op deze procedure. Indien je kunt aantonen dat je over een ‘palliatief statuut’ beschikt, kun je terecht komen in de versnelde procedure. Het document in te vullen door de huisarts ‘palliatief statuut’ kun je hier downloaden. Bij een ‘palliatief statuut’ wordt ook rekening gehouden met bovenstaande beoordelingselementen.

Deze versnelde procedure houdt in dat je de aanvraag indient bij Lokaal Sociaal Beleid - personen met een handicap. De dienst neemt ook hier contact met je op in functie van het huisbezoek. Nadien brengt de dienst de aanvraag met het ‘palliatief statuut’ en het verslag van het huisbezoek over aan de Verkeerstechnische Dienst van de Politie. Zij beslissen over de goedkeuring.

In geval van goedkeuring zal de verkeerstechnische dienst van de Politie een gepersonaliseerde parkeerkaart afleveren en opdracht geven aan Openbaar Domein Stad Brugge om een verkeersbord fig. E9a met onderbord 'parkeerkaart' aan te brengen.

Contactinformatie