Ontharding

Brugge zet volop in op ontharding en vergroening van straten en pleinen. Meer en meer grijze verharding wordt ingeruild voor een levendig groen straatbeeld met gevelgroen, straattuinen, bebloeming, extra bomen en parken. Er is ook aandacht voor proper water en drinkwaterfonteinen want ook de leefbaarheid en beleving van de stad is belangrijk.

Het grotere plaatje, klimaatadaptatie

De klimaatverandering en de nood aan adaptatie stimuleren onthardingsinitiatieven groot en klein. Klimaat- en waterrobuuste herinrichting van pleinen, straten en andere open ruimtes is een adaptatiestrategie met een grote verscheidenheid aan voordelen. Ook de deelname aan Europese projecten, zoals het Interreg 2 Zeeën project Water Resilient Cities en het daaraan gekoppeld Brugs klimaatadaptatieplan leverde de stad heel wat kennis en inzicht op vanuit het breder perspectief.

Brugs beleidsprogramma 2019-2024

Stad Brugge streeft ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en neemt het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven: 

 • Door het openbaar domein slim in te richten met voldoende groen en door extra ruimte te geven aan het water, vangen we de gevolgen van de klimaatveranderingen veel beter op.
 • We investeren ook in kleine groene plekken en vergroenen de stad ook via de promotie van kleinschalig groen in de woonomgeving zoals bijvoorbeeld met geveltuintjes. 
 • Waar mogelijk en wenselijk realiseren we tuinstraten: zo kan een straat radicaal vergroenen, met minimale verharding. We vergroenen ook onze invalswegen.

Wat doet Stad Brugge

Het openbaar domein is een van de hoekstenen om de stad klimaatbestendig en veerkrachtig te maken. Vanuit de de Stad wordt systematisch ingezet op toekomstbestendig beleid, ontwerp, onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte.

Vanuit die geïntegreerde visie en aanpak gaan ontharden en vergroenen hand in hand:

 • Ontharding als onderdeel van verbeterd stedelijke regenwaterbeheer brengt ontegensprekelijk heel wat voordelen met zich mee:
  • Het regenwater kan beter infiltreren in de bodem (minder regenwaterafvoer
  • Minder kans op wateroverlast
  • Aanvullen grondwaterreserves
 • Meer groen en water koelen af
  • Absorptie zonnewarmte
  • Afkoeling in de zomer
 • Biodiversiteit groeit
  • Aantrekken vogels en insecten door planten en bomen
  • De belevingswaarde vergroot door groene omgeving: meer zuurstof en meer rust.

Brugge ontharden

Stad Brugge (exclusief de haven) is met 25,4 miljoen m² voor 22,6% verhard en zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. In de klimaatadaptatiestudie werd onder andere onderzocht waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden. Dat leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op. Maar niet enkel de grote verharde oppervlaktes tellen, elke m² telt.

Wie het kleine niet eert …

Net omdat elke m² telt werden in Brugge al verschillende acties opgestart en uitgevoerd om de openbare ruimte zoveel mogelijk te vergroenen en te ontharden.

De vele kleinschalige onthardingsacties en vooral de som daarvan dragen bij aan de klimaat- en waterrobuuste inrichting van het openbaar domein in Brugge.

Zo doet Stad Brugge heel wat inspanningen om de stad op te fleuren met extra groen en bloemen, plantvakken, geveltuinen en ontharding van de pleinen in de stad.  Meer dan 150 geveltuinen: “Geef je gevel meer kleur met groen aan je deur!”

De inwoners van de stad kunnen gratis een plant in het voetpad of aan de gevel laten aanplanten door het stadsbestuur. Slim gekozen gevelbeplanting zorgt voor:

 • Verkoeling in de zomer
 • Helpt fijn stof uit de lucht te filteren
 • Houdt regenwater langer vast
 • Helpt geluid te dempen.
 • Het is ook goed voor de vogels, vlinders, bijen
 • Kan bij een weldoordachte keuze je gevel kleurrijk opfleuren.

Sinds de opstart van deze actie in 2019 werden ondertussen al meer dan 150 geveltuinen gerealiseerd en de aanvragen blijven binnenkomen.

Vergroenen en ontharden van pleinen en straten

Vele pleinen in Brugge bestaan vandaag enkel uit steen of parkeerplaatsen en hebben geen terrassen. Met een nieuwe focus op duurzame vormgeving en sterke vergroening wordt het pleintjesplan uitgevoerd. Zowel de Mallebergplaats, de Woensdagmarkt als het Sint-Jansplein kregen al een nieuwe inrichting, binnenkort wordt ook het Kraanplein grondig aangepakt. Ook de Balkonrotonde aan de achterkant van het station ziet er met een extra 400 m² groen nu heel wat minder grijs uit. Ook enkele straten werden al heringericht met extra aandacht voor regenwaterinfiltratie – zoals de Sint-Claradreef en Calvariebergstraat, andere straten krijgen binnenkort enkele kleinschalige infiltratie ingrepen – zoals o.a. Ridderstraat, Venkelstraat, Burgemeester de Croesestraat en Kerselarenstraat, Bossiersgoed en Wiedauwbos.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media