Hergebruik bemalingswater

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt, kunnen de effecten van droogte versterken.

Stad Brugge waakt erover dat wanneer een bemaling noodzakelijk is, er maximaal ingezet wordt om het grondwater in eerste instantie zoveel mogelijk terug in de grond te brengen.

Bemalingswater moet, voor zover dit met toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht.

Als (volledig) terug in de ondergrond brengen niet mogelijk is, kan er gekeken worden of het water nuttig gebruikt kan worden.

Wat met water dat opgepompt wordt op plaatsen waar er vervuiling is?

Het aanbieden van bemalingswater aan derden is niet mogelijk wanneer het water opgepompt wordt op een risicogrond of op een perceel waar er een decretaal bodemonderzoek werd uitgevoerd, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de omgevingsvergunning. Dit kan bijvoorbeeld als een decretaal bodemonderzoek uitwijst dat het grondwater niet verontreinigd is. Zonder deze toelating is hergebruik op dergelijke locaties dus niet toegestaan.

 

Waarvoor kan je het water gebruiken?

Zelfs als bemalingswater geurloos en kleurloos is, betekent dat niet dat het drinkbaar is. Het water wordt niet gecontroleerd op drinkbaarheid, waardoor er geen garantie is voor het gebruik voor voeding, drinkwater (mens of dier) of (zwem)baden.

Gelukkig zijn er heel wat watertoepassingen zoals het spoelen van veegwagens of water geven in de tuin waarvoor je geen drinkwaterkwaliteit nodig hebt. In alle gevallen is het gebruik voor menselijke consumptie uitgesloten en is het gebruik van dit water op eigen verantwoordelijkheid.

Hoe water aanbieden voor hergebruik?

De exploitant neemt bij het beschikbaar stellen van bemalingswater alle mogelijke maatregelen om bijkomende hinder te voorkomen. De aftappunten worden voorzien op veilig bereikbare plaatsen en er wordt duidelijk gesignaleerd dat het water niet bestemd is voor menselijke consumptie.

Bij de keuze voor een bufferopstelling wordt er best rekening gehouden met de mogelijke invloed op de kwaliteit van het bemalingswater door algengroei en dergelijke indien het gebufferde water niet afgeschermd is van licht en temperatuurstijging, indien het water in de buffer voor lange tijd stilstaat op warme dagen en het water onvoldoende ververst wordt. Hierdoor is het beluchten van het water verplicht.

Bekijk welke aftappunten beschikbaar zijn.

Via bovenstaande link vind je een overzicht van alle actieve bemalingen die werden vergund door Stad Brugge. In de periode maart-september is men bij bemalingen verplicht om opgepompt grondwater aan te bieden aan derden. 

Indien er een blauw kraantje wordt weergegeven, kan elke burger hier water aftappen en gebruiken om bloemen en planten water te geven, de auto te wassen… Dit water is niet geschikt voor menselijke of dierlijke consumptie. Het kan voorvallen dat een buffervat leeg is omdat andere burgers recent water aftapten, Stad Brugge is hier niet voor verantwoordelijk.

Indien er een rood kraantje wordt weergegeven, wordt er geen water aangeboden wegens diverse redenen. Deze reden wordt weergegeven wanneer je op het kraantje klikt.

Wie gebruik maakt van deze aftapkraantjes werkt mee aan een klimaatvriendelijkere stad / BruggeNaarMorgen, waarvoor onze dank.

Pas bemalingswater toe vanaf 1 maart tot 30 september

Het aanbieden van bemalingswater voor nuttig gebruik moet toegepast worden bij bemalingen die uitgevoerd worden vanaf 1 maart tot en met 30 september. Belangrijk hierbij is dat de periode van uitvoering bepaalt of het bemalingswater moet aangeboden worden aan derden en niet de datum van indiening, aktename of vergunning.

Meer info over het oppompen van grondwater bij bouwwerken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media