Brugfiguren onderwijs

In Brugge kan je een beroep doen op de Brugfiguren Onderwijs. Maak kennis met de brugfiguren en hun rol.

Brugfiguren Basisonderwijs

Sinds 2 juni 2020 investeert het Flankerend Onderwijsbeleid Brugge in het project Brugfiguren Onderwijs

Flankerend onderwijsbeleid heeft als doelstelling scholen te ondersteunen, niet in hun pedagogische rol maar, door flankerende maatregelen te nemen om hun basisrol te kunnen vervullen. Dat vertaalt zich ook in het project 'Brugfiguren Onderwijs', waarmee we in 2020 gestart zijn. Ondertussen zijn er zes brugfiguren aan de slag in elf Brugse basisscholen. 

Vanuit de focus gelijke onderwijskansen en aanpak van armoedebestrijding en meer specifiek kinderarmoede stellen we vast dat de school een belangrijke hefboom kan zijn. Alle kinderen gaan naar school, de school is een belangrijke toegangspoort om trajecten op te zetten met de kinderen maar ook met de ouders.

Kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer en meer zichtbaar op school. De scholen vragen meer ondersteuning bij de aanpak en benadering van deze problematiek, in het werken aan randvoorwaarden voor deze kinderen en hun ouders en gezinnen.

De brugfiguur is hier zeker een antwoord op, om de brug te slaan tussen school, ouders en buurt en om een aantal scholen te ondersteunen in de aanpak van kinderarmoede.

Missie en visie 'Brugfiguren Onderwijs'

De Brugse Brugfigurenwerking ondersteunt en versterkt Brugse scholen, schoolteams en ouders van kansarme kinderen door brugfiguren in te zetten. Het doel? Kinderen maximale ontplooiings- en ontwikkelingskansen te bieden.
Scholen die dit wensen, kunnen een beroep doen op de brugfiguren wanneer minimaal 30% kwetsbare kinderen in hun school ingeschreven zijn.

De vier kernwaarden of drijfveren van de brugfigurenwerking:

 1. Vertrouwen opbouwen
 2. Verbinden
 3. Versterken
 4. Positief communiceren

Doelstellingen brugfiguur

Het doel van de brugfiguur is om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Zo maximaliseer je de ontwikkelingskansen van kinderen. De brugfiguur brengt daarbij de leerprestaties, socio-economotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in kaart en matcht die met hun persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheden. 

Een brugfiguur werkt samen met de directies en zorgteams en eventuele externe partners van de begeleidende scholen zoals CLB's (Centra voor Leerlingenbegeleiding).

De brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die netoverschrijdend werkt. Hij/zij probeert de kloof te verkleinen tussen ouders, school en relevante sociale partners. Binnen een school richt de brugfiguur zich hoofdzakelijk op zorg op school, kleuterparticipatie, maximale rechtentoekenning en het verstrekken van een hulp- en dienstverleningsnetwerk van gezinnen.

Een brugfiguur biedt een luisterend oor, gaat mee op stap, verstrekt informatie, bemiddelt, zoekt mee naar een oplossing voor een hulpvraag om ouders maximaal van hun rechten te laten genieten.

Een brugfiguur neemt haar taken op via verschillende kanalen zoals schoolpoortcontacten, persoonlijke gesprekken op school, huisbezoeken, telefonische contacten of via e-mail. Veel contacten met ouders vinden niet altijd op school plaats omdat ouders ook nood hebben aan een spontaan, ongedwongen gesprek.

De brugfiguur helpt de gezinnen door proactief allerlei informatie te verstrekken over school- en onderwijsgebonden zaken maar ook over kinderactiviteiten in de school en de buurt, financiële tegemoetkomingen, opvoeding, huiswerkondersteuning, ondersteuning bij het invullen van allerhande formulieren ... 

De brugfiguur zet ook in op spontane contacten tussen school en ouders en stimuleert daarbij de ouderparticipatie. Zo organiseert de brugfiguur op school info- en ontmoetingsmomenten en werkt samen met de zorgteams, het CLB, de pedagogische begeleidingsdiensten en welzijnspartners. De brugfiguur zorgt voor een positieve toeleiding, regelt de afspraken, zet de ouders mee op weg, vergezelt ze en volgt op. Pas als de warme overdracht effectief gebeurd is, laat de brugfiguur het gezin los en verdwijnt op de achtergrond maar blijft wel bereikbaar.

De brugfiguur heeft ook een signaalfunctie naar het beleid toe.

Inzetten op drie belangrijke pijlers

De brugfiguur wordt ingezet op drie belangrijke pijlers die zich vertalen in concrete activiteiten doorheen het schooljaar.

 1. Ondersteunen van kinderen en ouders met bijzonder aandacht voor kansengroepen of kwetsbare groepen.
 2. Sensibiliseren van het schoolteam in het kader van kansarmoede.
 3. Samenwerkingen met de buurt uitbouwen zoals linken leggen met de verschillende wijkteams, met actoren uit de buurt, brede schoolwerking mee ondersteunen ...

We starten vanuit de scholen als locatie, maar ons vertrekpunt is het kind binnen het gezin. We kiezen er bewust voor om vanuit een basisschool te starten als neutrale plaats, ontmoetingsplek van ouders, een laagdrempelige manier om ouders te bereiken. Maar vanuit die school moet de brugfiguur als kern met de gezinnen werken. Gezinnen toeleiden naar welzijnsinstanties en OCMW, netwerken versterken, drempels verlagen ... met de bedoeling mensen te versterken.

Bij welke brugfiguur kan je terecht?

Brugfiguren basisonderwijs

Elke Bageart (elke.bageart@brugge.be)         

 • Vrije Basisschool Het Kleurenpalet, afdeling Groenestraat – Brugge Centrum
 • Deeltijds Vlinderbrugfiguur

Salisa Blomme (salisa.blomme@brugge.be)

 • Vrije Basisschool Sint-Andreas Garenmarkt - Brugge Centrum
 • VBS SLHD De Komme - Sint-Jozef

Sofie Comeyne (sofie.comeyne@brugge.be)

 • GO! Basisschool Spiegelrei - Brugge Centrum
 • Vrije Basisschool De Frères – Brugge Centrum
 • Aanspreekpunt Brugfiguren

Els De Bruyne (els.debruyne@brugge.be)

 • Vrije Basisschool Sint-Lodewijk Zandstraat – Sint-Andries 
 • VBS Sint-Leo Hemelsdale - Brugge Centrum

Elien Rossey (elien.rossey@brugge.be)

 • GO! Basisschool De Stempel – Sint-Pieters
 • Vrije Basisschool Sint-Leo Hemelsdale – Sint-Pieters

Stefanie Vesschemoet (stefanie.vesschemoet@brugge.be)

 • GO! Basisschool Bloeiweide – Assebroek
 • Vrije Basisschool Mozaïek – Sint-Kruis

Voor specifieke vragen rond deze elf basisscholen kan je je steeds wenden tot de begeleidende brugfiguur.

Vlinderbrugfiguur

Jolien Michiels (jolien.michiels@brugge.be)

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media