Subsidie project verkeersveiligheid

Stad Brugge voorziet jaarlijks een krediet van 50.000 euro op de begroting om stedelijke en sensibiliserende acties die door scholen, ouderverenigingen of verkeersorganisaties zelf georganiseerd worden, financieel te ondersteunen.

Scholen die een schoolvervoerplan hebben opgemaakt of ermee bezig zijn, genieten voorrang bij de selectie. Dit is ook het geval voor projecten van scholen secundair onderwijs en hogescholen, onder meer voor de veiligheid van bromfietsers.

In de loop van het najaar ontvangen alle scholen een oproepingsbrief met daarin de voorwaarden en het inschrijvingsformulier.

Voorwaarden

Specifieke modaliteiten

 • Secundaire scholen, hogescholen en scholen die een schoolvervoerplan hebben ingediend krijgen voorrang; aldus worden andere scholen niet uitgesloten van deze financiële ondersteuning.
 • Projecten mbt een veilige schoolomgeving krijgen voorrang. Er zijn zowel dagprojecten als duurzame projecten toegelaten. Duurzame projecten (gespreid over een week, een maand, een schooljaar) genieten echter voorrang.
 • Er wordt maximaal 1 project per school per jaar gefinancierd, behalve indien er na de eerste oproep nog krediet over is en er expliciet een tweede oproep gedaan wordt naar de betrokken scholen. Meerdere oproepen per jaar mogelijk, beslissing is voor het stadsbestuur.
 • De kredieten van een begrotingsjaar worden expliciet gekoppeld dat jaar; (m.a.w. kredieten begroting 2018 zijn bestemd voor projecten in het kalenderjaar 2018.)
 • Mogelijks kan het stadsbestuur beslissen om een weerkerend project van een school slechts éénmalig te financieren; deze beslissing wordt genomen na een grondige evaluatie van het systeem.
 • Ingediende dossiers beoordeeld door de Mobiliteitscel. Voor goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) worden voorgelegd.
 • De Stad moet uitgenodigd worden op de betrokken activiteit/project.
 • Scholen die een project indienen en daarbij fluohesjes willen, moeten de hesjes achteraan laten bedrukken met het embleem ‘Brugge Fietsstad’, dat aangeleverd wordt door de Mobiliteitscel.
 • Financiering van het project enkel op basis van facturen (kopie) die bij de Stad worden ingediend; de Stad stort het bedrag op rekeningnummer van de school; (m.a.w. school prefinanciert); Na goedkeuring van de projecten door het CBS kan een voorschot worden toegekend van 30% van de aanvaarde raming der kosten.
 • Scholen dienen een evaluatiedossier van het project bij de Stad in.
 • De projecten moeten een praktisch, sensibiliserend en educatief karakter hebben.
 • De projecten mogen geen betrekking hebben op infrastructuurwerken (dus ook geen aankoop van fietsrekken).
 • De aankoop van fietsen en andere rijwielen wordt niet aanvaard.
 • Drank- en eetkosten worden uitgesloten.
 • Kosten voor drukwerk worden niet aanvaard.
 • De projecten kunnen voor 90% door de Stad gefinancierd worden, met een maximumbedrag van 2.500 euro.

Procedure

Elk jaar wordt in het najaar een oproep tot deelname verstuurd naar de scholen. Dit geldt als enige oproep. Buiten deze periode kan niet ingetekend worden op de projecten verkeersveiligheid.

Enkel kandidatuurstellingen met volledig ingevuld invulformulier komen in aanmerking. Wij verwachten van de scholen dat zij zich terdege informeren over de kostprijs van hun project, zodat noch de school, noch Stad Brugge achteraf voor onvoorziene kosten komen te staan. Eenmaal het bedrag van de raming vastgelegd is, kan dit niet meer gewijzigd worden. Vraag dus zeker een offerte op bij de leveranciers alvorens uw kandidatuur in te dienen.

De school staat zelf in voor de volledige uitwerking van het project. De Mobiliteitscel kan wel de nodige informatie verschaffen over waar en bij wie men terecht kan, maar vergunningen, medewerking van de politie of enige andere organisatie, etc. moeten door de school aangevraagd worden. Uiteraard mag bij de aanvraag steeds verwezen worden dat het om een project gaat goedgekeurd door Stad Brugge.

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge

  • Vandaag van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
  • Morgen van 08:30 tot 17:00
  Alle openingsuren