Subsidie project verkeersveiligheid

De Stad Brugge voorziet jaarlijks een maximaal budget van € 200.000,00 in de begroting om scholen de mogelijkheid te geven in te zetten op de aankoop van verkeerseducatieve en verkeersgerelateerde items.

Sinds 2020 is er voor de projecten verkeersveiligheid een stedelijk reglement opgemaakt. Het goedgekeurde reglement kan u in bijlage vinden. Bij het indienen van de projecten verkeersveiligheid gaat men sowieso akkoord met de voorwaarden van het reglement.

 Het reglement gaat uit van twee pijlers

 • Enkel erkende scholen volgens Onderwijs Vlaanderen hebben recht op subsidie.
 • De te verkrijgen subsidie bedraagt 90% van het totaal aangevraagde bedrag.
 • Het maximaal te verkrijgen bedrag is afhankelijk van de school (basis of secundair) en het aantal officieel ingeschreven leerlingen volgens Onderwijs Vlaanderen.

Voorwaarden

Specifieke modaliteiten

 • Er is geen specifieke voorrangsmaatregel voor scholen. Er kan niet op basis van schoolvervoerplannen, schoolstraten of andere projecten voorrang verleend worden aan een school.
 • De scholen dienen hun facturen voor het lopende jaar in te dienen ten laatste op 15 november van datzelfde jaar.
 • De aanvragen voor het opeenvolgende kalenderjaar dienen ook ten laatste op 15 november ingediend te zijn
  • Bijvoorbeeld. Voor het kalenderjaar 2020 dienen alle facturen ten laatste op 15 november de dienst mobiliteit te hebben bereikt. Ten laatste op 15 november 2020 dienen ook de nieuwe aanvragen voor de projecten verkeersveiligheid 2021 ingediend te zijn.
 • Een aanvraag bestaat uit het in te vullen excelformulier (zie bijlage), een beschrijving van de aan te kopen items, de reden waarom deze aangekocht worden en offertes van de aan te kopen items. De offertes dienen vergezeld te zijn van foto’s van aan te kopen items. Dit alles dient in maximaal 1 PDF naar veiligeschoolomgeving@brugge.be te worden gestuurd.
 • De facturen van de aangevraagde items dienen overeen te stemmen met hetgeen ook effectief werd aangevraagd. Afwijkingen qua items en bedragen zijn niet meer mogelijk. Dit alles dient in maximaal 1 PDF naar veiligeschoolomgeving@brugge.be te worden gestuurd.
 • Aanvragen die te laat zijn worden niet meer behandeld.
 • Scholen kunnen maar 1 keer per jaar indienen voor de projecten verkeersveiligheid (deadline steeds 15 november)
 • De kredieten van het begrotingsjaar worden expliciet gekoppeld aan dat jaar; (m.a.w. kredieten begroting 2020 zijn bestemd voor projecten in het kalenderjaar 2020 en zo verder.)
 • Mogelijks kan het stadsbestuur beslissen om een weerkerend project van een school slechts éénmalig te financieren; deze beslissing wordt genomen na een grondige evaluatie van het systeem.
 • Ingediende dossiers worden door de dienst mobiliteit behandeld (veiligeschoolomgeving@brugge.be) en worden ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) voorgelegd.
 • De Stad moet uitgenodigd worden op de betrokken activiteit/projecten indien het een evenement betreft. Indien een afgevaardigde van de stad niet aanwezig kan zijn dient de school na afloop van het event een foto/verslag te sturen naar veiligeschoolomgeving@brugge.be
 • Scholen die een project indienen en daarbij fluohesjes willen, moeten de hesjes achteraan laten bedrukken met het loge van de stad Brugge
 • Bij de aankoop/huur van fietsen dient een logboek te worden bijgehouden zodat op elk moment van de dag kan geweten zijn waar de fietsen zich bevinden.
 • Fietsen mogen niet voor privégebruik aangekocht of gehuurd worden.
 • De stad kent geen voorschotten toe. De projecten verkeersveiligheid dienen 100% door de school voorgefinancierd te worden.
 • De projecten moeten een praktisch, sensibiliserend en educatief karakter hebben.
 • Bepaalde items kunnen conform het reglement geweigerd worden.
 • De projecten mogen geen betrekking hebben op infrastructuurwerken (dus ook geen aankoop van fietsrekken).
 • Drank- en eetkosten worden uitgesloten.
 • Items die worden uitgesloten van projecten verkeersveiligheid worden vermeld in het reglement (zie bijlage). De dienst mobiliteit kan niet weergegeven zaken in het reglement ook weigeren.
 • Kosten voor drukwerk worden niet aanvaard.
 • Er kan niet meer subsidie verkregen worden dan origineel aangevraagd werd.
 • Indien er in de facturen extra items worden aangevraagd of niet alle items worden aangevraagd dan kan er pas subsidie verkregen worden voor de items die goedgekeurd werden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Procedure

Scholen dienen slechts 1 datum voor de projecten verkeersveiligheid te onthouden en dat is 15 november. De 15e november dienen de facturen van het lopende kalenderjaar binnen te zijn alsook de aanvragen voor het komende kalenderjaar.

Enkel kandidatuurstellingen met volledig correct ingevuld invulformulier komen in aanmerking. Wij verwachten van de scholen dat zij zich als een goede huisvader informeren over de kostprijs van hun project, zodat noch de school, noch de stad Brugge achteraf voor onvoorziene kosten komen te staan. Eenmaal het bedrag van de raming vastgelegd is, kan dit niet meer gewijzigd worden. Vraag dus zeker een offerte op bij de leveranciers alvorens uw kandidatuur in te dienen.

De school staat zelf in voor de volledige uitwerking van het project. De dienst mobiliteit kan wel de nodige informatie verschaffen over waar en bij wie men terecht kan, maar vergunningen, medewerking van de politie of enige andere organisatie, etc. moeten door de school aangevraagd worden. Uiteraard mag bij de aanvraag steeds verwezen worden dat het om een project gaat dat door Stad Brugge werd goedgekeurd.

Alle aanvragen en facturen dienen steeds gebundeld in 1 PDF digitaal verstuurd te worden naar veiligeschoolomgeving@brugge.be. Vraag bij het versturen van uw aanvragen/facturen steeds een ontvangstbevestiging. Indien u verdere vragen heeft geef gerust een seintje op 050 47 53 50.

Contactinformatie