Leegstand registreren

Kom meer te weten over leegstand en hoe een gebouw of woning op het leegstandsregister komt.

Wat is leegstand?

 • Een woning is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de bestemming.
 • Een gebouw is leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de functie.
  Let op: een gebouw gelegen op een perceel dat minstens 500 m² groot is, wordt beschouwd als een leegstaand bedrijfsgebouw.

Waarom registreren?

Leegstand van woningen en/of gebouwen (gelegen op percelen kleiner dan 500 m²) leidt tot verloedering en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid in de stad. Stad Brugge wil de eigenaars ertoe aanzetten om hun woning(en) en/of gebouw(en) opnieuw in gebruik te (laten) nemen.

Gevolg van de registratie

Geregistreerde woningen en/of gebouwen kunnen belast worden met een leegstandsheffing.
Het belastingreglement bepaalt wanneer een pand belast wordt en hoeveel de heffing bedraagt. Daarnaast voorziet dit reglement ook vrijstellingen op basis van de situatie van de belastingplichtige en op basis van de toestand van het gebouw of de woning.

Werkwijze registratie van leegstand

De procedure voor de melding of registratie van leegstand ziet er als volgt uit:

Onderzoek en opname in het leegstandsregister

 • Is er een vermoeden van leegstand, dan word je als eigenaar gecontacteerd en ontvang je een inlichtingenformulier. Op dit formulier vul je bijvoorbeeld het effectieve gebruik, de aangevatte werken of andere gegevens in.
 • De Woondienst verwerkt het inlichtingenformulier.
 • Het advies van de Woondienst gaat naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Daarna volgt eventueel de opname in het leegstandsregister.
 • Je kunt beroep aantekenen tegen de opname in het register.

Schrapping uit het register

 • Alleen een zakelijk gerechtigde (volle eigenaar, houder recht van opstal of erfpacht, of vruchtgebruiker) kan een verzoek tot schrapping indienen.
 • De Woondienst onderzoekt het verzoek tot schrapping. 
 • Het advies van de Woondienst gaat naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Daarna volgt eventueel de schrapping uit het leegstandsregister.

Uitzonderingen

 • Wordt de woning en/of het gebouw uitsluitend en volledig verhuurd aan studenten, werd voor de verhuring toelating verleend en is de woning en/of het gebouw hiervoor stedenbouwkundig vergund, dan wordt deze niet als leegstaand beschouwd.
 • Een nieuw gebouw (woning) wordt pas als leegstaand beschouwd als het niet binnen de 7 jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in gebruik is genomen voor zijn normale doel.
 • Een woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar werd verklaard en en zo is geïnventariseerd wordt niet als leegstaand beschouwd.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media