Bezwaar indienen tegen belastingsaanslag

Als je als belastingplichtige niet akkoord gaat met een gevestigde belasting, dan kan je bezwaar indienen binnen de daartoe voorziene termijnen.

Procedure

Bezwaarschrift tegen een contantbelasting

Je kreeg een betalingsuitnodiging en gaat niet akkoord?
Dan heb je als belastingplichtige het recht om schriftelijk bezwaar in te dienen, uitsluitend volgens de geldende procedure:

Dien je bezwaar in via de knop 'online aanvragen'. Doe dit binnen de drie maanden na betaling van de contantbelasting. Dit betekent dat je de contantbelasting eerst moet betalen vooraleer je een geldig en ontvankelijk bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift kan natuurlijk ook schriftelijk ingediend worden, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge.
Als je een medewerker wil spreken in verband met je bezwaarschift, maak dan telefonisch een afspraak.

Vermeld op je bezwaarschrift zeker:

 • de datum en je handtekening
 • de soort belasting en het aanslagjaar vermelden
 • het refertenummer (volgnummer of OGM-nummer) van de aanslag
 • de datum van het belastbaar feit
 • het bedrag van de gevestigde belasting
 • de naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige, ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
 • de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend

Je moet het bezwaarschrift ook altijd motiveren. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.

Als je wil gehoord worden vermeld je dit op je bezwaarschrift.

Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.

Bezwaarschrift tegen een kohierbelasting

Je ontving een aanslagbiljet en gaat niet akkoord?
Je hebt als belastingplichtige het recht om schriftelijk bezwaar in te dienen, uitsluitend volgens de geldende procedure:

Dien je bezwaar in via de knop 'online aanvragen'.  Dit moet je doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift kan natuurlijk ook schriftelijk ingediend worden, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge. 

Vermeld op je bezwaarschrift zeker:

 • de datum en je handtekening
 • de soort belasting en het aanslagjaar
 • het kohierartikel van de aanslag
 • de datum van het belastbaar feit
 • het bedrag van de gevestigde belasting
 • de naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige, ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
 • de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend

Je moet het bezwaarschrift ook altijd motiveren. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.

Als je wil gehoord worden vermeld je dit op je bezwaarschrift.

Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.

Meebrengen

 • de datum en je handtekening
 • de soort belasting en het aanslagjaar vermelden
 • het refertenummer (volgnummer of OGM-nummer) van de aanslag
 • de datum van het belastbaar feit
 • het bedrag van de gevestigde belasting
 • de naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige, ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
 • de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend

Regelgeving

Het decreet van 30 mei 2008 en zijn latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Contactinformatie