Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om allerlei inbreuken op hun reglementen en verordeningen zelf aan te pakken met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dat kan zijn:

  • een geldboete
  • een tijdelijke of definitieve intrekking van een toelating
  • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

De gemeente legt die GAS-sancties via een administratieve procedure zelf op. Men moet dus niet voor strafvervolging naar het parket en de rechtbank stappen.

Overtredingen waarvoor je in Brugge een GAS-boete kan krijgen:

In Brugge worden GAS-boetes in eerste instantie en veelal gebruikt tegen inbreuken op het reglement afval en openbare netheid. Meer specifiek gaat het dan om onderstaande feiten:

  • achterlaten zwerfvuil
  • sluikstorten
  • foutief aanbieden afval
  • organiseren afvalophaling zonder vergunning
  • achterlaten hondenpoep
  • wildplassen
  • ...

Er zijn ook GAS-boetes tegen ongeoorloofd aanklampen van voorbijgangers aan handelszaken (zie de artikelen 6bis en 7 van de verordening op het gebruik van de openbare weg).

Nieuw sinds 2016 zijn de administratieve sancties voor overtredingen op het reglement tot bepaling van de sluitingsuren van vestigingseenheden van kleinhandel op het grondgebied Brugge. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2016. Dag- en nachtwinkels die zich niet aan de sluitingsuren houden, die werden bepaald in het reglement, kunnen ook een GAS-boete krijgen (of bij meerdere overtredingen een andere administratieve sanctie opgelegd door het college).

In 2017 werd werk gemaakt van een Politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen. De verordening werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2017 en trad in werking op 1 januari 2018. De verordening heeft voor ogen de overlast door geleide toeristische wandelingen te beperken. Daarbij wordt vooral gedacht aan geluidsoverlast, beklimmen van straatmeubilair, voorkomen van misleidende informatie voor toeristen (o.a. door gebruik van officiële logo’s, badges, toelating en vergunningen, …), enz.

Tot slot werd in de gemeenteraad van dinsdag 25 juni 2019 goedkeuring gegeven voor de uitbreiding van het aantal lokale reglementen die een beroep doen op de gemeentelijke administratieve sancties. Het gaat om overtredingen van één of meerdere bepalingen uit onderstaande reglementen (zolang er geen hogere wetgeving is die een sanctie voorziet):

 

 

Procedure

De administratieve geldboete-procedure start met het vaststellen van de inbreuk in een bestuurlijk verslag (d.i. vergelijkbaar met een proces-verbaal) door de politie of andere daartoe gemachtigde stadsambtenaren.

Zij sturen dat verslag naar een van de twee stadsambtenaren die door de gemeenteraad zijn aangeduid als sanctieambtenaar.

De sanctieambtenaar verwittigt de overtreder van de vaststelling en geeft hem/haar de kans om zich schriftelijk en/of mondeling te verdedigen. Bijstand door een eigen advocaat is daarbij mogelijk.

Pas daarna beslist de sanctionerend ambtenaar of er effectief een geldboete wordt opgelegd en voor welk bedrag precies. De boete moet proportioneel zijn. Voor kleinere inbreuken moet een lichte geldboete normaal kunnen volstaan als signaal. Forsere boetebedragen zijn voor wie ernstiger over de schreef gaat of voor wie in herhaling valt. Het maximum is 350 euro.

Na de kennisgeving van de beslissing moet de opgelegde boete binnen twee maanden betaald worden. Bij niet-betaling kan het stadsbestuur desnoods via een gerechtsdeurwaarder tot invordering overgaan.

Beroepsmogelijkheid

Wie het niet eens is met de opgelegde boete, kan binnen een termijn van één maand tegen de beslissing van de sanctieambtenaar in beroep gaan bij de politierechtbank. Enkel daar, dus bijvoorbeeld niet bij het College van Burgemeester en Schepenen, ook niet bij de stedelijke ombudsman.

Toepassing ten aanzien van minderjarigen

Men kan dit soort boete krijgen vanaf 16 jaar. Voor de nog minderjarige 16- en 17-jarigen gelden wel enkele speciale regels.

Hun ouders worden bij de procedure betrokken en zij krijgen via de balie bijstand door een advocaat.

Er wordt een bemiddeling aangeboden om de minderjarige de kans te geven zijn/haar inbreuk (of de gevolgen ervan) op een of andere manier goed te maken. Bij een geslaagde bemiddeling zal de sanctieambtenaar daarmee rekening houden en een lagere of zelfs geen boete meer opleggen.

Voor minderjarigen bedraagt de boete ten hoogste 175 euro i.p.v. 350 euro. De ouders staan mee in voor de betaling ervan.

Voor minderjarigen is niet de politierechtbank, maar de jeugdrechtbank de beroepsinstantie.

Bedrag

Het maximum is 350 euro. Voor minderjarigen bedraagt de boete ten hoogste 175 euro.

Uitzonderingen

Voor minderjarigen is niet de politierechtbank, maar de jeugdrechtbank de beroepsinstantie.

Contactinformatie

Contactpersonen