Gemeentelijke Administratieve Sancties

Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om allerlei inbreuken op hun reglementen en verordeningen zelf aan te pakken met Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat kan zijn:

 • een geldboete
 • een tijdelijke of definitieve intrekking van een toelating
 • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

De gemeente legt die GAS-sancties op via een administratieve procedure. Men moet dus niet voor strafvervolging naar het parket en de rechtbank instappen.

Soorten inbreuken

In Brugge worden GAS-boetes in eerste instantie en veelal gebruikt tegen inbreuken op het reglement afval en openbare netheid, zoals:

 • achterlaten van zwerfvuil en sluikstort
 • niet respecteren van de afvalkalender
 • afval foutief aanbieden ter ophaling
 • achterlaten van hondenpoep;
 • wildplassen
 • ...

Maar ook voor het ongeoorloofd aanklampen van voorbijgangers aan handelszaken, het niet respecteren van de sluitingsuren van je dag- of nachtwinkel, het foutief organiseren of begeleiden van toeristische wandelingen, het plaatsen van hinderlijke voorwerpen op de openbare weg, het foutief inrichten van je horecaterras, het bezitten van lachgas, het veroorzaken van geluidsoverlast en nachtlawaai, ... kan je een GAS-boete krijgen (zie verder regelgeving).

Procedure

Start van de procedure

De GAS-procedure start met het vaststellen van de inbreuk in een bestuurlijk verslag of een proces-verbaal. Dit gebeurt door de politie of andere daartoe gemachtigde (stads)ambtenaren. Zij sturen dat verslag dan naar de sanctionerend ambtenaar die door de gemeenteraad aangeduid werd om deze materie te behandelen.

De sanctionerend ambtenaar verwittigt de (vermoedelijke) overtreder van de vaststelling via een eerste kennisgeving en bepaalt daarin de geldboete en/of een bemiddelingsaanbod

Bij minderjarigen wordt de GAS-procedure pas vanaf 16 jaar toegepast. Ook de ouder(s), voogd(en) of personen die het gezag over de minderjarige uitoefenen worden bij de procedure be­trokken. Zij hebben doorheen de procedure dezelfde rechten als de minderjarige. Via de stafhouder van de balie wordt hen ook automatisch een advocaat toegewezen. 

Schriftelijk verweer

In de eerste kennisgeving wordt de kans geboden om een schriftelijk verweer* in te dienen, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de eerste kennisgeving én met vermelding van het dossiernummer (= ons kenmerk):

 • via e-mail aan sanctieambtenaar@brugge.be;
 • per aangetekende brief t.a.v. de sanctionerend ambtenaar stad Brugge, stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

* Een telefonisch verweer of een boodschap op de voicemail wordt niet aanvaard. Enkel schriftelijk verweer, zoals hierboven toegelicht én alleen gericht aan de sanctionerend ambtenaar (niet t.a.v. andere personen), wordt behandeld.

Het dossier is steeds ter inzage. Voor dit alles is bijstand of vertegen­woordiging mogelijk door een eigen advocaat. Je kan ook een afspraak maken om je verdediging mondeling te komen brengen in een hoorzitting.

Bepalen van de geldboete

Voor het bepalen van de geldboete wordt altijd rekening gehouden met de beginselen van behoorlijk bestuur (zo moet bijvoorbeeld de geldboete proportioneel zijn ten opzichte van de inbreuk) en wordt er ook rekening gehouden met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. Voor wie ernstiger over de schreef gaat of voor wie in herhaling valt, worden hogere geldboetes gegeven, maar steeds met een maximum van 350 euro voor meerderjarigen en een maximum van 175 euro voor minderjarigen

Bemiddeling en/of gemeenschapsdienst

Ook kan er in bepaalde gevallen een bemiddeling aangeboden worden die de overtreder de kans geeft om zijn/haar inbreuk (of de gevolgen ervan) op een of andere manier goed te maken. Ten aanzien van minderjarigen is het aanbieden van een bemiddeling verplicht. Ten aanzien van meerderjarigen is de bemiddeling optioneel en is het aan de sanctionerend ambtenaar om hierover te beslissen.

Een gemeenschapsdienst kan nog aangeboden worden naast de bemiddeling of nadien als die eventueel zou mislukken. Een geslaagde bemiddeling en/of gemeenschapsdienst zorgt ervoor dat de geldboete wegvalt. Bij een niet-geslaagde of gedeeltelijk geslaagde bemiddeling en/of gemeenschapsdienst blijft de geldboete echter behouden of wordt die verminderd.

Kennisgeving beslissing

Na de kennisgeving van de beslissing met een geldboete, moet die geldboete binnen de twee maanden betaald worden. Bij niet-betaling kan het stadsbestuur via een gerechtsdeurwaarder tot invordering overgaan.

Ook de kennisgeving van een beslissing over een geslaagde bemiddeling en/of gemeenschapsdienst, en waar er dus geen geldboete wordt opgelegd, wordt schriftelijk bezorgd.

Afbetalingsplan

Er kan eventueel een afbetalingsplan opgemaakt worden, als er aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

 • Het betreft een minimum geldboete van 60 euro.
 • Je betaalt een maandelijks bedrag van minimum 10 euro.
 • En dit binnen een termijn van maximum 6 maanden.

Voor het opmaken van een afbetalingsplan, stuur binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing een e-mail naar sanctieambtenaar@brugge.be.

Vermeld daarin het dossiernummer (= ons kenmerk), je naam en voornaam of eventueel de naam en voornaam voor wie je het afbetalingsplan aanvraagt.

Je kan ook zelf een voorstel doen van welk bedrag je per maand wenst af te betalen. Gelieve daarbij maximaal rekening te houden met de hierboven opgesomde voorwaarden.

Nadien volgt er nog een bevestiging en een contract ter ondertekening, met daarin alle info om de geldboete gespreid te kunnen betalen.

Beroepsmogelijkheid

Wie het niet eens is met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar, kan binnen een termijn van één maand tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar in beroep gaan bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is dit de jeugdrechtbank. Enkel daar, dus bijvoorbeeld niet bij het college van burgemeester en schepenen, ook niet bij de stedelijke ombudsman.

Regelgeving

Contactinformatie

Contactpersonen