Meerjarenplan en budget Stad Brugge en OCMW Brugge

Het meerjarenplan

Het meerjarenplan wordt vastgesteld voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent concreet dat het meerjarenplan dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad voor het einde van 2019.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, 2020 en loopt af op het eind van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen, 2025.

Dit Meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids-en beheerscyclus (BBC). Die regels zijn vastgelegd in:

 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
 • •Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Het Meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 3 delen :

1. Een strategische nota 20-25

2. Een financiële nota 20-25

3. Een toelichting 20-25


I. De strategische nota 20-25

In de strategische nota van het Meerjarenplan 2020-2025 worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd, d.w.z. voor stad én O.C.M.W. Brugge, weergegeven. Brugge opteert voor 19 beleidsdoelstellingen. De informatie in de strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.


II. De financiële nota 20-25

In de financiële nota van het Meerjarenplan 2020-2025 wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
 2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

III. De toelichting 20-25

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat volgende informatie :

 1. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die opgenomen is in schema T1;
 2. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2;
 3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3);
 4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
 5. Een beschrijving van de grondslagen en de assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen; (wordt verwerkt in de toelichtende nota)
 6. Het overzicht van de financiële risico’s;

Bijkomende documentatie bij het ontwerp van Meerjarenplan 20-25 is opgenomen in boekdeel 2. Het bevat achtergrondinformatie nl.

 1. Het beleidsprogramma (link)
 2. De omgevingsanalyse en inspraak
 3. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het Meerjarenplan zijn opgenomen met de bijhorende actieplannen en acties telkens met bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven; (link)
 4. Een overzicht van de toegestane werkings-en investeringssubsidies per jaar;
 5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies voor 2020;
 6. Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
 7. Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
 8. Organogram
 9. Een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het Meerjarenplan zijn ingeschreven;
 10. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
 11. Advies GMAT
 12. Omzendbrief 3 mei 2019

Aanvullende info is beschikbaar in de financiële diensten van resp. stad en O.C.M.W. en opvraagbaar via de financieel directeur cathy.brouckaert@brugge.be.

De kwaliteit van dit Brugs initieel Meerjarenplan 20-25 is bepaald door een goed gestructureerd intern planningsproces. Het biedt het bestuur de kans om keuzes te maken en prioriteiten te stellen voor de komende beleidsjaren.

Dit initieel Meerjarenplan 20-25 is slechts een startpunt of een 1ste raming van de uitvoering van het beleidsprogramma 19-24 dat door de gemeenteraad in maart 2019 werd goedgekeurd.

Het Meerjarenplan 20-25 wordt jaarlijks minstens éénmaal aangepast om de voortgang van de beleidsuitvoering van het beleidsprogramma bij te sturen. Het Meerjarenplan 20-25 is m.a.w. een dynamisch gegeven en wordt voor het eerst in de Brugse geschiedenis opgevolgd door middel van indicatoren. Dit betekent dat een grondige beleidsevaluatie in de huidige legislatuur concreet vorm zal krijgen.


De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2019 het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. 

Bekendmaking van het besluit op deze website: 27 november 2019.


Goedkeuring & verkrijgbaarheid budget 2019 wijziging nr. 2

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 oktober 2019 de tweede wijziging aan het budget 2019 goedgekeurd. 

Bekendmaking van het besluit op deze website: 23 oktober 2019.

Je kunt de documenten op deze pagina downloaden.