Meerjarenplan en budget

Het meerjarenplan

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar van de daaropvolgende bestuursperiode.

Het meerjarenplan bestaat uit:

 1. een strategische nota
 2. een financiële nota
 3. een toelichting

1. een strategische nota

 • hier worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven;
 • de prioritaire beleidsdoelstellingen worden er beschreven - dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die belangrijk vindt.

2. een financiële nota

 • het financiële doelstellingenplan (M1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangesten van de prioritairre beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen;
 • de staat van het financiële evenwicht (M2-schema) toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het resultaat op kasbasis moet elk jaar positief zijn en de utofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn.

3. een toelichting
Samen met het meerjarenplan wordt de toelichting aan de raadsleden bezorgd. De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is voor een goed inzicht:

  1. een omgevingsanalyse;
  2. een beschrijving van de financiële risico's;
  3. een overzicht van de beleidsdoelstellingen;
  4. de interne organisatie: het organogram, het personeelsbestand (TM1-schema), de budgethouders en de beleidsvelden per beleidsdomein;
  5. een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa;
  6. de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten;
  7. de verwachte schuldevolutie (TM2-schema).

Het budget

Het budget bestaat uit:

 1. een beleidsnota
 2. een financiële nota
 3. een toelichting

1. Een beleidsnota met: 

 • de doelstellingennota met uit het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen van dat jaar en de eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten;
 • het doelstellingenbudget (B1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige beleid, met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere;
 • de financiële toestand geeft informatie over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge, én een vergelijking met dezelfde gegevens in het meerjarenplan;
 • lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking waarvoor de raad afziet van de bevoegdheid om er zelf over te beslissen. Daardoor kan die bevoegdheid naar het college gaan;
 • een lijst met nominatief toegekende subsidies die niet worden toegekend via een reglement, maar op naam en voor een bepaald bedrag.

2. Een financiële nota met:

 • het exploitatiebudget (B2-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven;
 • het investeringsbudget (B3+B4-schema) bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen; 
 • het liquiditeitenbudget (B5-schema) bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen.

3. Een toelichting bij het budget

Bij het budget hoort ook een toelichting. Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een toelichting bij het exploitatiebudget (TB1+TB2-schema), het investeringsbudget (TB3+TB4-schema), de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5-schema) en een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.


Goedkeuring & verkrijgbaarheid meerjarenplan 2014-2019 en budget 2019

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 november 2018 het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. In diezelfde zitting werd ook het budget 2019 goedgekeurd. 

Je kunt de documenten op deze pagina downloaden.

Deel deze pagina

Contactinformatie