Noodhulp aan het Globale Zuiden

 

Stad Brugge gelooft in de kracht van solidariteit en de verantwoordelijkheid om anderen in tijden van nood te ondersteunen.
In een snel veranderende wereld staan we voor grote mondiale uitdagingen, zoals natuurrampen, conflicten, ziekten ... Deze acute situaties treffen vaak de meest kwetsbare gemeenschappen in het Globale Zuiden. Als stadsbestuur erkennen we het belang van het bieden van noodhulp.

Stad Brugge beschikt over een budget van 25.000 euro per jaar voor noodhulp in het Globale Zuiden.

Voorwaarden

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • NGO’s die
  • expertise hebben in noodhulp, met kennis van de realiteit en draagvlak ter plaatse en;
  • snel en gericht hulp kunnen aanbieden, en;
  • een werking hebben in Brugge.
 • Consortia die noodhulpverstrekkende organisaties verenigen.
 • Brugse vierdepijlerorganisaties die een samenwerking met een lokale partnerorganisatie, of een NGO ter plaatse (gespecialiseerd in noodhulp), kunnen aantonen.

Voorwaarden van wat noodhulp is

Noodhulp is hulp bieden aan de noden van slachtoffers die te maken hebben met natuurrampen of gewapende conflicten. Primair staat het redden van levens, beschermen en bewaren van menselijke waardigheid en het verminderen van het menselijk lijden.

Hulp verleent zich financieel, materieel of door het inzetten van personeel. Het verlenen van medische zorg, onderdak, voedsel, sanitair, drinkwater, bescherming, onderwijs, herhuisvesting en wederopbouw zijn de meest voorkomende vormen van noodhulp. Er wordt in die zin toegewerkt naar menswaardige levensomstandigheden na een noodsituatie.

Welke aanvraag komt in aanmerking?

Alle aanvragen die voldoen aan de definitie van noodhulp, zoals omschreven in artikel 3 van het subsidiereglement, komen in aanmerking.
Daarnaast moet getroffen gebied gesitueerd zijn in één van de landen vernoemd op de DAC-lijst van de
OECD. Deze lijst bevat alle landen die het recht hebben om officiële ontwikkelingshulp te ontvangen.

Zowel gemediatiseerde als niet-gemediatiseerde rampen komen in aanmerking voor noodhulp.

Procedure

Een aanvraag indienen

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

 • de naam van de NGO, het Consortium of de Brugse organisatie;
 • de eventuele parterorganisatie(s) in het getroffen gebied;
 • de naam, adres en rekeningnummer van de aanvragende organisatie;
 • een duidelijke omschrijving van de noodhulpsituatie.

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken:

 • hoe de organisatie de hulp aanpakt;
 • met welke partners er wordt samengewerkt;
 • wat de getroffen bewoners nodig hebben;
 • hoe de opvolging zal verlopen.

Wat na het indienen van de aanvraag?

Het stadsbestuur laat alle ontvangen aanvragen adviseren door de Mondiale Raad Brugge. Deze adviesraad toetst de vraag naar noodhulp aan de criteria van het reglement.

Daarna legt de dienst Lokaal Mondiaal de aanvraag voor aan de gemeenteraad. Daarbij hoort het onder andere het advies van de Mondiale Raad. 
Pas na goedkeuring door de gemeenteraad, wordt de toelage overgemaakt aan de aanvrager.

Terugkoppeling naar het stadsbestuur

De aanvrager moet achteraf kunnen aantonen waarvoor de toelage werd ingezet, en of de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt. Dit kan door middel van een werkingsverslag, een reportage,...

Bedrag

De subsidie bedraagt 5.000 euro en kan slechts één keer toegekend worden per project en per aanvrager.
De aanvragen door Consortia zijn begrensd tot 25.000 euro.

In geval van omvangrijke rampen kan de gemeenteraad uitzonderlijk, en indien voldoende gemotiveerd door de aanvrager, een hoger bedrag toekennen.

De aanvragen worden chronologisch behandeld en tot uitputting van het beschikbare krediet.

Contactinformatie