Oppompen van grondwater bij bouwwerken

Bij bouwwerven wordt in bepaalde gevallen een bronbemaling uitgevoerd waarbij het grondwater wordt opgepompt. Deze bronbemaling heeft als doel de bouwput droog te houden zodat deze put stabiel blijft tijdens het uitvoeren van de werken voor bijvoorbeeld het plaatsen van een regenwaterput, een kelder, een zwembad of ondergrondse werken zoals de aanleg van een ondergrondse parking. Het grondwater dat opgepompt wordt, moet dan worden afgevoerd.

Toenemende droogteperiodes zijn merkbaar door de klimaatverandering en ook voor de toekomst wijzen voorspellingen op nog meer droogteperiodes. We dienen dus grote zorg te besteden aan ons grondwater. Het bemalingswater zomaar laten wegstromen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het opgepompte water dus zo laten verloren gaan moet ten allen tijde worden voorkomen.

Wat met het opgepompte bemalingswater?

Vanuit de stad wordt erover gewaakt dat wanneer een bemaling noodzakelijk is, er maximaal ingezet wordt om het grondwater in eerste instantie zoveel mogelijk terug in de grond te brengen door het te infiltreren door middel van infiltratieputten, infiltratiebekkens of een infiltratiegracht.

Dit wordt ook zo voorgeschreven door de milieuwetgeving (Vlarem II). Op die manier wordt het water iets verderop teruggegeven aan de bodem en wordt het effect van de bemaling op de omgeving en het grondwaterpeil geminimaliseerd.

In bepaalde gevallen is het infiltreren van dit bemalingswater in de bodem niet mogelijk. Dit moet in het specifieke geval worden gemotiveerd. In tweede instantie kan het bemalingswater onder bepaalde voorwaarden geloosd worden in oppervlaktewater of in de regenwaterafvoer (RWA) van een gescheiden rioolstelsel, waarbij het bemalingswater ook in het oppervlaktewater terechtkomt.

De laatste en minst wenselijke optie is lozing van het bemalingswater in de riolering van een gemengd stelsel of via de droogweerafvoer (DWA) van een gescheiden rioolstelstel, waarbij het bemalingswater dus grotendeels terechtkomt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin.

Wanneer aangetoond wordt dat lokale herinfiltratie niet mogelijk is, en het enkel mogelijk is het water te lozen in oppervlaktewater of in de riolering, wordt opgelegd om dit bemalingswater (deels) op te vangen en aan te bieden voor hergebruik. Dit kan doordat de aannemer verplicht is een opvangtank te plaatsen waarvan kan afgetapt worden. Via een kraan kan bemalingswater afgetapt worden en kan dit gebruikt worden.

Dit afgetapte bemalingswater kan op eigen risico benut worden door bijv. landbouwers, de groendienst, de brandweer of buurtbewoners voor individueel gebruik.

Wat met water van plaatsen waar er vervuiling is?

Door het industriële verleden van Vlaanderen is er op verschillende plaatsen bodemverontreiniging ontstaan. Deze kunnen ook een verontreiniging van het grondwater tot gevolg hebben. De stad  heeft een overzicht van de plaatsen waar er risico op bodemverontreiniging is. Van die plaatsen is geweten dat er in het verleden milieubelastende activiteiten werden uitgevoerd (de zogenaamde risicogronden).

Om gezondheidsredenen en risico’s op verspreiding van eventuele verontreiniging tegen te gaan, wordt bij bemalingen op- of in de buurt van- zo’n risicogronden de mogelijkheid tot hergebruik niet voorzien en dient de aannemer het vervuilde bemalingswater te zuiveren vooraleer het terug te lozen. Zo wordt de veiligheid bewaakt.

Het is daarom van belang dat enkel bemalingswater wordt hergebruikt waar expliciet vermeld wordt dat dit kan. De stad bezorgt de aannemers van die bemalingen daarom een affiche die de hergebruikmogelijkheid duidelijk vermeldt. De aannemer moet de affiche ophangen aan het aftappunt.

Waarvoor kan je het water gebruiken?

Ook wanneer het bemalingswater niet verontreinigd is, moeten we rekening houden met de samenstelling van het water. Die varieert per locatie. Zo kan het water sterk ijzerhoudend zijn wat het water zuurstofloos maakt. Dan zorgt het voor aanslag als het in contact met zuurstof komt.

In alle gevallen is het gebruik voor menselijke consumptie uitgesloten en is het gebruik van dit water op eigen verantwoordelijkheid. Informeer je daarom goed of het hergebruikte bemalingswater wel geschikt is waarvoor je het wil gebruiken.