Meerjarenplan en budget Stad en OCMW Brugge

Het meerjarenplan wordt vastgesteld voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent concreet dat het initieel meerjarenplan door de gemeenteraad is vastgesteld voor het einde van 2019. Het meerjarenplan start in het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, 2020, en loopt af op het eind van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen, 2025.

Dit Meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). Die regels zijn vastgelegd in:

 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
 • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Het Meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 3 delen:

 1. Een strategische nota 20-25
 2. Een financiële nota 20-25
 3. Een toelichting 20-25

De strategische nota 20-25

In de strategische nota van het Meerjarenplan 2020-2025 worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd, dat wil zeggen voor Stad én OCMW Brugge, weergegeven. Brugge opteert voor 19 beleidsdoelstellingen. De informatie in de strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

De financiële nota 20-25

In de financiële nota van het Meerjarenplan 2020-2025 wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
 2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

De toelichting 20-25

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan dat relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat volgende informatie:

 1. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die opgenomen is in schema T1.
 2. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2.
 3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3);
 4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T4).
 5. Een beschrijving van de grondslagen en de assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen; (wordt verwerkt in de toelichtende nota)
 6. Het overzicht van de financiële risico’s.

Bijkomende documentatie bij het ontwerp van Meerjarenplan 20-25 is opgenomen in boekdeel 3. Het bevat deze achtergrondinformatie:

 1. Het beleidsprogramma.
 2. De omgevingsanalyse en inspraak.
 3. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het Meerjarenplan zijn opgenomen met de bijhorende actieplannen en acties telkens met bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven.
 4. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar.
 5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies voor 2020.
 6. Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken.
 7. Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.
 8. Het organogram.
 9. Een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het Meerjarenplan zijn ingeschreven.
 10. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
 11. Advies GMAT
 12. Omzendbrief 3 mei 2019

De kwaliteit van dit Brugs initieel Meerjarenplan 20-25 is bepaald door een goed gestructureerd intern planningsproces. Het biedt het bestuur de kans om keuzes te maken en prioriteiten te stellen voor de komende beleidsjaren.

Dit initieel Meerjarenplan 20-25 is slechts een startpunt of een 1ste raming van de uitvoering van het beleidsprogramma 19-24 dat door de gemeenteraad in maart 2019 werd goedgekeurd.

Het Meerjarenplan 20-25 wordt jaarlijks minstens éénmaal aangepast om de voortgang van de beleidsuitvoering van het beleidsprogramma bij te sturen. Het Meerjarenplan 20-25 is m.a.w. een dynamisch gegeven en wordt voor het eerst in de Brugse geschiedenis opgevolgd door middel van indicatoren. Dit betekent dat een grondige beleidsevaluatie in de huidige legislatuur concreet vorm zal krijgen.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2019 het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Bekendmaking van het besluit op deze website: 27 november 2019.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er minstens één keer per jaar een aanpassing van het meerjarenplan komt. Deze aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening van het voorgaande jaar, de vaststelling van de kredieten voor het volgende jaar inclusief de wijziging op de kredieten voor het meerjarenplan.

Heel wat wijzigingen in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan zijn het (on)rechtstreekse gevolg van de Coronapandemie die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien.

We streven nog steeds naar een zuinig, efficiënt, maar ook een ambitieus en gezond financieel beleid. Meer dan ooit moeten we de tering naar de nering zetten als we de financiële gezondheid op lange termijn willen vrijwaren. Dit betekent uiteraard niet dat we afbreuk doen aan de fundamenten van ons beleidsprogramma.

Dankzij efficiënte allocatie van middelen zijn we er ook in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan in geslaagd om een dubbel financieel evenwicht voor te leggen ondanks de toegekende steunmaatregelen, de diverse inkomstendervingen en de vele investeringen.

Aanvullende info is beschikbaar in de financiële diensten van resp. stad en O.C.M.W. en opvraagbaar via de financieel directeur cathy.brouckaert@brugge.be.

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 september 2020 de eerste aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. 

Bekendmaking van het besluit op deze website: 2 oktober 2020.

De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Ook voor 2021 dient er volgens de regels van het decreet lokaal bestuur een aanpassing van het meerjarenplan te komen.

Deze tweede aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening van het voorgaande jaar, de vaststelling van de kredieten voor het volgende jaar inclusief de wijziging op de kredieten voor het meerjarenplan.

Heel wat wijzigingen in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan zijn het (on)rechtstreekse 
gevolg van de Coronapandemie die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien.

Meer dan ooit moeten we de tering naar de nering zetten als we de financiële gezondheid op lange termijn willen vrijwaren. Dit betekent uiteraard niet dat we afbreuk doen aan de fundamenten van ons beleidsprogramma: we blijven streven naar een zuinig, efficiënt maar ook een ambitieus en vooral een gezond financieel beleid.

Aanvullende info is beschikbaar in de bijgevoegde documenten en bij de financiële diensten van resp. stad en O.C.M.W. of opvraagbaar via de financieel directeur cathy.brouckaert@brugge.be.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 oktober 2021 de tweede aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Bekendmaking van het besluit op deze website: 27 oktober 2021.

De derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Zoals voorgeschreven door het decreet lokaal bestuur hebben we ook in 2022 een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt.

Deze derde aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening van het voorgaande jaar en de vaststelling van de kredieten voor de volgende jaren, inclusief de wijziging op de kredieten in het meerjarenplan.

Heel wat wijzigingen in deze derde aanpassing van het meerjarenplan zijn het (on)rechtstreekse gevolg van de Coronapandemie I en II, de oorlog in Oekraïne, de renteverhogingen, de hoogste inflatie sinds 1975, de energiecrisis, … die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien.

Meer dan ooit moeten we de tering naar de nering zetten als we de financiële gezondheid op lange termijn willen vrijwaren. Dit betekent uiteraard niet dat we afbreuk doen aan de fundamenten van ons beleidsprogramma: we blijven streven naar een zuinig, efficiënt beleid inzake exploitatiekosten, maar ook naar ambitieuze investeringen en vooral een gezond financieel beleid.

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie en de energiecrisis kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen, i.e. jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan.

Aanvullende info is beschikbaar in de bijgevoegde documenten en bij de financiële diensten van resp. stad en O.C.M.W. of opvraagbaar via de financieel directeur cathy.brouckaert@brugge.be.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2022 de derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Bekendmaking van het besluit op deze website: 27 oktober 2022.

De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Zoals voorgeschreven door het decreet lokaal bestuur hebben we opnieuw een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt.

Deze vierde aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening 2022 en de vaststelling van de kredieten voor de volgende jaren, inclusief de wijziging op de kredieten in het meerjarenplan.

Heel wat wijzigingen in deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zijn het (on)rechtstreekse gevolg van de hoge inflatie waar we de voorbije twee jaren mee geconfronteerd werden. Vanzelfsprekend kon dit bij de opmaak van het initieel meerjarenplan niet voorspeld worden.

Meer dan ooit moeten we dus de tering naar de nering zetten als we de financiële gezondheid op lange termijn willen vrijwaren. Dit betekent uiteraard niet dat we afbreuk doen aan de fundamenten van ons beleidsprogramma: we blijven streven naar een zuinig, efficiënt beleid inzake exploitatiekosten, maar ook naar ambitieuze investeringen en vooral een gezond financieel beleid.

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen, i.e. jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan.

Aanvullende info is beschikbaar in de bijgevoegde documenten en bij de financiële diensten van resp. stad en O.C.M.W. of opvraagbaar via de financieel directeur cathy.brouckaert@brugge.be.

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 november 2023 de vierde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Bekendmaking van het besluit op deze website: 30 november 2023.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media