Brugge Dialoogstad

Samen armoede overwinnen, dat is wat Brugge Dialoogstad wil doen als armoedeadviesraad in Brugge. 
Sinds 2010 geeft Brugge Dialoogstad mensen in armoede een stem in Brugge. In september 2020 werd Brugge Dialoogstad één van de officiële adviesraden van de stad.

Aanpak

Brugge Dialoogstad wil overleg en samenwerking rond armoedebeleid in Brugge versterken en verduurzamen. We zetten in op een integraal armoedebeleid in het belang van alle inwoners van Brugge en van alle verenigingen werkzaam op het grondgebied van Brugge. Dat doen we op verschillende manieren:

 • We wisselen informatie en kennis over armoede uit.
 • We zetten een dialoog op tussen mensen in armoede en het lokaal bestuur.
 • We detecteren problemen die verband houden met armoede en armoederisico bij de Brugse bevolking en brengen ze aan bij het lokaal bestuur.
 • We adviseren het lokaal bestuur.
 • We formuleren duurzame voorstellen.
 • We stimuleren overleg tussen al wie in Brugge in armoede en armoede solidariteit leeft of werk.
 • We stimuleren en organiseren armoede-initiatieven.

Structuur

 • De algemene vergadering is de eigenlijke Armoedeadviesraad Brugge en bestaat uit volgende leden:
  • afgevaardigden van Brugse armoedeverenigingen,
  • organisaties die professioneel en/of met vrijwilligers met armoede of sociale grondrechten bezig zijn op het grondgebied van Brugge,
  • schepenen (sociaal beleid),
  • gemeenteraadsleden die deel wensen uit te maken van de adviesraad,
  • ambtenaren en individueel geïnteresseerde burgers en/of (ervarings-)deskundigen
    
 • Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor en kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid. Deze beslissingen worden steeds gemotiveerd toegelicht op de algemene vergadering. Het is samengesteld uit:
  • 2 voorzitters: Nele De Wachter en Angelino Meuleman
  • 2 tot 4 gewone leden van de AV
  • schepen van sociale zaken Pablo Annys
  • schepen van welzijn Pieter Marechal
    
 • De ervaringsgroep bestaat uit minimaal 2 afgevaardigden van elke armoedevereniging of –werking. De ervaringsgroep is het kloppend hart van de werking waar mensen in armoede zelf aan het woord zijn.
   
 • De thematische werkgroepen ondersteunen de werking van Brugge Dialoogstad:
  • Werkgroep advies is samengesteld uit leden van de algemene vergadering en geeft advies op beleidsvoorstellen en de gevolgen voor mensen in armoede
  • De werkgroep sociale impacttoets is samengesteld uit leden van de algemene vergadering & vertegenwoordigers uit de administratie van de stad en het OCMW. Deze werkgroep werkt een instrument uit om beleid te toetsen op de gevolgen voor mensen in armoede, personen met een handicap, senioren, mensen met migratieachtergrond...
    
 • De werkgroep 17 oktober organiseert op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede activiteiten om armoede als thema op de agenda te plaatsen en bespreekbaar te maken. De activiteiten worden georganiseerd voor alle Bruggelingen. Iedereen die zich wil inzetten in de strijd tegen armoede, kan lid worden van de werkgroep.

Dialoogtafels

De Dialoogtafels zijn een belangrijke aanvulling op de ervaringsgroep om in de gaten te houden of alles goed gaat. Om de twee jaar gaan er Dialoogtafels over een bepaald thema door. 
Mensen in armoede gaan dan aan tafel zitten met beleidsmakers en andere betrokkenen. In januari 2023 waren er Dialoogtafels over de digitale kloof. De vorige thema's waren gezondheidszorg (2018), wonen (2015), opvoeding en onderwijs (2013) en dialoog werkt (2010).

Warme plekken in Brugge

Ben je op zoek naar een plek om andere Bruggelingen te ontmoeten en je een beetje op te warmen? De Warme plekken in Brugge zijn net wat je zoekt.  

Partners

Brugge Dialoogstad is een samenwerkingsverband tussen armoedeverenigingen, het brede middenveld en het beleid:

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media