Adviesraden

Een adviesraad is een georganiseerd overleg tussen stadsbestuur, verenigingsleven en individuele burgers. Door het uitbrengen van adviezen willen de adviesraden wegen op het stedelijk beleid.

In Brugge zijn er verschillende erkende stedelijke adviesraden, ingericht vanuit een specifieke thematische invalshoek of ter vertegenwoordiging van een bepaalde doelgroep.

Adviesraad GECORO

Brugge beschikt, zoals bijna elke Vlaamse gemeente vandaag, over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO.

BRIO: de Brugse diversiteitsraad

BRIO maakt bewust, adviseert en ondersteunt het beleid. De raad zet in op inspraak, participatie, toegankelijkheid, samenleven en besturen in diversiteit.

Brugge Dialoogstad

Samen armoede overwinnen, dat is wat Brugge Dialoogstad wil doen als armoedeadviesraad in Brugge.

Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van Stad Brugge. De jeugdraad kan adviezen geven over alle thema’s die kinderen en jongeren aanbelangen (jeugdwerk, uitgaan, wonen en studeren …)

Klankbordgroep toegankelijkheid Brugge

Stad Brugge en de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap nodigen jouw als ervaringsdeskundige met een handicap uit om mee te werken aan een toegankelijke stad.

Landbouwcommissie

De stedelijke Landbouwcommissie adviseert het stadsbestuur over landbouwaangelegenheden.

Mondiale Raad

De Mondiale Raad is de stedelijke adviesraad voor het mondiaal beleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden.

Sociaal-Culturele Raad

De Sociaal-Culturele Raad vertegenwoordigt de verenigingen uit het (sociaal-)culturele veld en heeft een adviserende functie aan het stadsbestuur.

Sportraad

15 vertegenwoordigers uit de erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen zetten zich in om het sporten en bewegen in Brugge te stimuleren.

Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap

De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap is een volwaardige adviesraad waar ervaringsdeskundigen en personen met een beperking in vertegenwoordigd zijn.