Subsidie voor schrappen van de nummerplaat

In het kader van haar klimaatambities wil Stad Brugge Bruggelingen belonen wanneer ze de eigen wagen inruilen voor duurzamere vervoersmodi.
Bruggelingen kunnen, binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, een mobiliteitsbudget krijgen wanneer ze hun nummerplaat laten schrappen.

Het mobiliteitsbudget bedraagt maximaal 500 euro en kan enkel gebruikt worden voor:

 • Aankoop (elektrische) fiets of speedpedelec bij een Brugse fietshandelaar (niet enkel detailhandel)
 • Ritten/credits/abonnementskosten bij erkende aanbieder fietsdelen

Voorwaarden

 • De aanvrager toont aan dat binnen het gezin op hetzelfde adres een Belgische nummerplaat werd geschrapt na 1 januari 2022. Het betreft een personenwagen voor particulier gebruik. De nummerplaat moet voor de schrapping minstens een jaar binnen hetzelfde gezin in gebruik geweest zijn.

 • De aanvrager verklaart dat er binnen de drie jaar na de schrappingsdatum in hetzelfde gezin geen andere nummerplaat wordt ingeschreven en geen bedrijfsvoertuig in de plaats in gebruik wordt genomen. Indien dit toch gebeurt, zal de subsidie teruggevorderd worden.

 • Alle aankopen dienen volledig geprefinancierd te worden door de aanvrager. Er worden geen voorschotten toegekend. De betalingsbewijzen geven duidelijk aan wat gekocht werd en voor welk bedrag.

 • Bij aankoop van (elektrische) (bak-)fietsen en speedpedelecs komen enkel de kosten van de fiets of speedpedelec zelf in aanmerking voor subsidiëring. Kosten zoals bestickering en onderhoud worden niet gesubsidieerd. De kosten van de aankoop moeten duidelijk te onderscheiden zijn op het betalingsbewijs van eventuele andere kosten. (Elektrische) (bak-)fietsen en speedpedelecs dienen gekocht te worden bij een Brugse fietshandelaar. Het adres van de verkoper staat op het betalingsbewijs.

 • Bij auto- of fietsdelen komen zowel de eenmalige of maandelijkse kosten voor aansluiting bij een erkende autodeelorganisatie of fietsdeelorganisatie in aanmerking. Ook de kosten voor het gebruik (te bewijzen via de maandelijkse facturatie) komen in aanmerking.

 • Bij aankoop van abonnementen op openbaar vervoer (NMBS of De Lijn) komen de verschillende abonnementsvormen in aanmerking (bijvoorbeeld Buzzypas, Omnipas,…). Ook meerrittenkaarten (Rail Pass, tienrittenkaart,…) komen in aanmerking.

 • Abonnementen (zowel openbaar vervoer als deelmobiliteit) staan steeds op naam van de aanvrager of een gezinslid. Een aanvrager kan voor meerdere gezinsleden een abonnement aanvragen.

Procedure

 • De subsidieaanvraag wordt ingediend door de natuurlijke persoon die de nummerplaat liet schrappen.

 • De aanvragen worden via het webformulier ingediend, maximaal 12 maanden na het schrappen van de nummerplaat. De nodige documenten (schrappingsbewijs DIV, bewijs eigenaarschap van de wagen…) worden aangeleverd.

 • De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. De aanvraag moet vergezeld zijn van de vereiste handtekeningen en betalingsbewijzen. Waar nodig en wanneer gevraagd kunnen extra bijlagen aan dit aanvraagformulier toegevoegd worden ter verduidelijking van de aanvraag.

 • De Dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van advies van de Dienst Mobiliteit.

 • Om de twee maanden worden de aanvragen gebundeld en voorgelegd aan het college. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager en dit uiterlijk 30 dagen na de beslissing van het college.

 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.

Bedrag

De subsidie bedraagt de som van de reële kost(en) van de genoemde vervoersmodi met een maximum van 500 euro. De aanvrager heeft recht op maximaal 1 subsidie per geschrapte nummerplaat.