Afschriften en uittreksels uit de burgerlijke stand

Afleveren van uittreksels/afschriften van akten van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld: geboorte, erkenning, naamswijziging, huwelijk, overlijden, aanpassing geslachtsregistratie,...

 • Een akte is een document, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin alle wettelijk verplichte gegevens van een feit worden weergegeven zoals aard van de akte, naam van de betrokkenen, datum en plaats van het feit, e.d...
  • Een afschrift is een integrale kopie van de akte met de eventuele historiek. Dit kan zijn erkenning, naamswijziging, echtscheiding, adoptie, e.d...
  • Een uittreksel is een weergave van de huidige situatie.
   • Voor gebruik in het buitenland kan een uittreksel meestal ook afgeleverd worden in een meertalige/internationale versie (Conventie van Wenen, 8 september 1976).

Sinds 1 april 2019 zijn alle documenten voorzien van een elektronische handtekening.

Voorwaarden

 • De akte is in België opgemaakt, of de buitenlandse akte werd omgezet naar een Belgische akte.

Openbare akten

Iedereen heeft recht op een afschrift/uittreksel van een openbare akte dat wil zeggen:  

 • Akte van overlijden van meer dan 50 jaar oud.
 • Akte van huwelijk van meer dan 75 jaar oud
 • Akte van geboorte van meer dan 100 jaar oud
 • Alle openbare akten zijn te raadplegen op www.archiefbankbrugge.be

Niet-openbare akten

Dit zijn alle andere akten van de burgerlijke stand. De personen die hier recht op hebben zijn:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • zijn of haar echtgeno(o)t(e).
 • zijn of haar wettelijk samenwonende.
 • zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger (vb. bewindvoerder,...).
  • zijn of haar bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn.
  • zijn of haar erfgenamen.
  • hun notaris.
  • hun advocaat.

 

 • Uitzondering: voor personen met een aanpassing van de registratie van hun geslacht kan enkel een afschrift/uittreksel afgegeven worden aan:
   • de persoon op wie de akte betrekking heeft.
   • zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger (vb. bewindvoerder,...).
   • zijn of haar erfgenamen.
   • hun notaris.
   • hun advocaat.

Procedure

Hoe afschrift/uittreksel opvragen?

Heb je geen computer of internet?
Kom zonder afspraak naar het Huis van de Bruggeling. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag. Ontdek de openingsuren op www.brugge.be/huisvandebruggeling

Indien mogelijk wordt het document meteen afgeleverd, zoniet wordt het later afgehaald of opgestuurd naar het officiële adres van de aanvrager/betrokkene.

Hoe afschrift/uittreksel voor het buitenland aanvragen ?

Het is mogelijk dat, afhankelijk van het land, een legalisatie of apostille gevraagd wordt. Sedert 16/02/2019 is legalisatie of apostille niet meer vereist voor documenten afgeleverd door, en bestemd voor, EU-lidstaten.

 • Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp worden afgeleverd. Voor uitzonderingen, contacteer onze dienst bevolking. 
 • Buiten Europese Unie: Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels kunnen via burgerzaken@brugge.be  aangevraagd worden.
  1. Je vraagt of bezorgt de akte via mail, met de vermelding 'legalisatie/apostille', vermelding van het land waarvoor de akte bedoeld is en vermelding van een e-mailadres naar waar de apostille gestuurd mag worden.
  2. De aanvrager krijgt dan van FOD Buitenlandse Zaken een uitnodiging voor de betaling.
  3. Als hieraan voldaan is wordt het document samen met de legalisatie/apostille elektronisch naar de aanvrager opgestuurd.
  4. De gemeente komt niet financieel tussenbeide.
  5. Je kan ook zelf de legalisatie/apostille aanvragen bij FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisatie, Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel - elegalisation@diplobel.fed.be

Hoe een buitenlandse akte laten omzetten naar een Belgische akte?

Om een buitenlandse akte te laten omzetten naar een Belgische akte breng je een origineel, recent (maximum 1 jaar oud) afschrift van de betreffende akte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) binnen. Het origineel krijg je van ons terug.

Beëdigde vertaling kan nog steeds vereist worden door de bestemmeling van het document. Dit moet door de aanvrager zelf aangevraagd en opgevolgd worden. Wij kunnen wel een lijst van beëdigde vertalers aanbieden.

Meebrengen

 • Geldige identiteitskaart of bewijs van verlies met foto en handtekening;
 • Of een specifieke volmacht van de betrokkene, waarin staat dat de akte mag worden omgezet naar een Belgische akte, en een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Er kan geen meertalig uittreksel afgeleverd worden van:

 • een gelijkgeslachtelijke huwelijks- of geboorteakte;
 • een gewone adoptie.

Contactinformatie