Overheidsopdrachten via e-Procurement

Alle gepubliceerde overheidsopdrachten van Stad Brugge kan je terugvinden op het e-Procurement platform.

Als ondernemer kan je via dit platform gratis alle gepubliceerde overheidsopdrachten van de stad raadplegen en je offerte of aanvraag tot deelneming indienen.

Vanaf 4 september worden de opdrachten bekendgemaakt via het nieuwe e-Procurement platform, dat terwijl de huidige opdrachten nog verder lopen op het oude platform. Verlies beiden dus niet uit het oog!

 

Het e-Procurement platform

 

Waar vind ik de gepubliceerde opdrachten?

Wil je als onderneming inschrijven voor een overheidsopdracht en maak je voor het eerst gebruik van het e-Procurement platform? Registreer je eerst op het platform.

Ben je al geregistreerd?
Raadpleeg de lopende opdrachten.

Maak zeker ook een zoekprofiel aan, zodat je steeds op de hoogte blijft van de lopende aanbestedingen.

 

Hoe een offerte of aanvraag tot deelneming indienen?

Raadpleeg de handleiding om een offerte of aanvraag tot deelneming in te dienen.

Hou rekening met volgende aandachtspunten:

  • Je dient te ondertekenen met een geldige elektronische handtekening.
  • Let op dat je je deelname bevestigd voor de opgegeven limietdatum en limietuur.
  • Zorg ervoor dat je alle opdrachtdocumenten via het platform indient.


Helpcentrum & helpdesk

  • Bezoek het helpcentrum van e-Procurement, deze bevat heel wat uitleg over de functionaliteiten van het platform. 
  • Bekijk de demonstraties en instructievideo’s.
  • Maak gebruik van het oefenplatform in de demonstratieomgeving.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk 


Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen niet-gepubliceerde opdrachten gepubliceerde opdrachten?

Niet-gepubliceerde opdrachten zijn onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking of de aanvaarde factuur.
Bij deze procedure selecteert de overheid zelf de ondernemingen die een offerte mogen indienen voor een overheidsopdracht. Deze overheidsopdrachten wordt niet gepubliceerd of kenbaar gemaakt.

Gepubliceerde opdrachten zijn alle overheidsopdrachten boven de publicatiedrempel, die verplicht gepubliceerd dienen te worden in het Bulletin der Aanbestedingen. De opdracht wordt gepubliceerd door de aanbestedende overheid en de onderneming is verplicht om zijn offerte/aanvraag tot deelneming digitaal in te dienen via het platform en te ondertekenen met een elektronisch, gekwalificeerde handtekening.

Waar kan ik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) raadplegen?

Raadpleeg het UEA online.

Wanneer ben je verplicht een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen?

Het UEA wordt alleen aangewend voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Moeten onderaannemers ook een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) indienen?

De onderaannemers op wiens draagkracht de deelnemende onderneming beroep doet, moeten (de relevante delen van) het UEA gebruiken.
De andere onderaannemers hoeven het UEA niet in te vullen, tenzij in het bestek voor een specifieke aanbesteding is vermeld dat ook van “gewone onderaannemers” informatie wordt verlangd.

Wat is een gekwalificeerde elektronische handtekening?

De in artikel 3, 12°, van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG bedoelde geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Ik wil een offerte indienen voor een gepubliceerde opdracht, maar de indieningstermijn is net verstreken. Mag ik mijn offerte/aanvraag tot deelneming nog vlug doormailen naar de aanbestedende overheid en maak ik zo nog een kans om deel te nemen?

Vanaf het ogenblik dat limietdatum en het limietuur zijn verstreken, mag de aanbestedende overheid geen enkele offerte/aanvraag tot deelneming meer aanvaarden bij een verplichte publicatie en bijgevolg dus ook niet per mail.