Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Stad Brugge werkt hard aan een preventief beleid, maar heeft daarnaast ook de mogelijkheid om inbreuken op haar reglementen en verordeningen te sanctioneren met Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Overlast kan op die manier snel en doeltreffend aangepakt worden door:

 • een geldboete (= GAS-boete);
 • een tijdelijke of definitieve intrekking van een toelating;
 • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Hoe wordt een GAS opgelegd?

.

 1. De GAS-procedure start met het vaststellen van een inbreuk in een bestuurlijk verslag of een proces-verbaal. Dit gebeurt door de politie of andere daartoe gemachtigde (stads)ambtenaren. Zij sturen dat verslag naar de sanctionerend ambtenaar die door de gemeenteraad aangeduid werd om deze materie te behandelen.

 2. De sanctionerend ambtenaar verwittigt de overtreder van die inbreuk via een eerste kennisgeving en bepaalt daarin de geldboete en eventueel een bemiddelingsaanbod.

 3. Daarna volgt er nog een beslissing die rekening houdt met een eventueel verweerschrift en het resultaat van de GAS-bemiddeling (als die werd aangeboden en plaatsgevonden heeft).

Andere procedure voor minderjarigen

Bij minderjarigen wordt in Brugge de GAS-procedure pas vanaf 16 jaar toegepast. Ook de ouder(s), voogd(en) of personen die het gezag over de minderjarige uitoefenen worden bij de procedure be­trokken. Zij hebben doorheen de procedure dezelfde rechten als de minderjarige. Via de stafhouder van de balie wordt hen ook automatisch een advocaat toegewezen. 

Hoe dien je een bezwaar in?

Een bezwaar kun je indienen via een schriftelijk verweerschrift , en dit binnen de 15 dagen na de eerste kennisgeving, mét vermelding van het dossiernummer.

 • Stuur een mail naar: gas@brugge.be
 • Zend een aangetekende brief naar:
  sanctionerend ambtenaar, Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge

*Om eventuele misverstanden te vermijden wordt een GAS-dossier niet telefonisch besproken. Alle communicatie moet dus schriftelijk gebeuren.
Een telefonisch verweer of een boodschap op de voicemail wordt niet aanvaard. Enkel schriftelijk verweer, zoals hierboven toegelicht én alleen gericht aan de sanctionerend ambtenaar (niet ter attentie van andere personen), wordt behandeld.

Het dossier is steeds ter inzage. Voor dit alles is bijstand of vertegen­woordiging mogelijk door een eigen advocaat. Je kan ook schriftelijk een afspraak maken om je verdediging te komen brengen in een hoorzitting.

Bedrag van de geldboete

 • Maximum 350 euro voor meerderjarigen.
 • Maximum 175 euro voor minderjarigen.

Voor het bepalen van de geldboete wordt altijd rekening gehouden met de beginselen van behoorlijk bestuur en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. Wie ernstiger over de schreef gaat of wie in herhaling valt, krijgt een hogere geldboete.

GAS-bemiddeling en/of gemeenschapsdienst

Ook kan er in bepaalde gevallen een bemiddeling aangeboden worden. Dit geeft de overtreder de kans om de inbreuk (of de gevolgen ervan) op een of andere manier goed te maken. Ten aanzien van minderjarigen is het aanbieden van een bemiddeling verplicht. Ten aanzien van meerderjarigen is de bemiddeling optioneel en is het aan de sanctionerend ambtenaar om hierover te beslissen.

Een gemeenschapsdienst kan nog aangeboden worden naast de bemiddeling of nadien als die eventueel zou mislukken. Een geslaagde bemiddeling en/of gemeenschapsdienst zorgt ervoor dat de geldboete wegvalt. Bij een niet-geslaagde of gedeeltelijk geslaagde bemiddeling en/of gemeenschapsdienst blijft de geldboete echter behouden of wordt die verminderd.

Een GAS-bemiddeling kan aangevraagd worden via mail: gas@brugge.be

Beslissing

Na enkele weken wordt er een definitieve beslissing opgemaakt en wordt die opnieuw schriftelijk bezorgd, binnen de wettelijke bepaalde termijn. Als er een geldboete werd bepaald, moet je die binnen de twee maanden betalen. Bij niet-betaling kan het stadsbestuur via een gerechtsdeurwaarder tot invordering overgaan.

Afbetalingsplan

Onder bepaalde voorwaarden kun je eventueel ook een afbetalingsplan krijgen.

 • Je kreeg een geldboete van minimum 60 euro.
 • Je betaalt een maandelijks bedrag van minimum 10 euro.
 • En dit binnen een termijn van maximum 6 maanden.

Voor het opmaken van een afbetalingsplan, stuur je binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing een mail naar gas@brugge.be.

Vermeld daarin het dossiernummer, je naam en voornaam of eventueel de naam en voornaam voor wie je het afbetalingsplan aanvraagt. Je kan ook zelf een voorstel doen van welk bedrag je per maand wenst af te betalen, maar houd daarbij maximaal rekening met de hierboven opgesomde voorwaarden. Nadien volgt er nog een bevestiging en een contract ter ondertekening, met daarin alle info om de geldboete gespreid te kunnen betalen.

Beroepsmogelijkheid

De sanctionerend ambtenaar komt niet meer terug op een beslissing in een GAS-dossier. Wie het niet eens is met deze beslissing, kan nog binnen een termijn van één maand in beroep gaan bij de politierechtbank (of de jeugdrechtbank voor minderjarigen). Enkel daar, dus bijvoorbeeld niet bij het college van burgemeester en schepenen en ook niet bij de stedelijke ombudsman.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media