Europese subsidies

EuropaInterreg2seasesfSLIClogoVlaioEfro

EuregioVisserijfondswest-vlaanderen

De stad Brugge zet sterk in op het binnenhalen van Europese subsidies voor stedelijke projecten.  Hiertoe werd de Europese cel opgericht die de stadsdiensten begeleidt en ondersteunt bij indiening van deze subsidie dossiers.

Europese subsidies zijn een verlengstuk van het Europees beleid: ze geven uitvoering aan Europese beleidsprioriteiten.  Door grensoverschrijdend samen te werken kunnen deze Europese doelstellingen versneld bereikt worden. 

De Europese cel heeft als opdracht het opzetten van Europese samenwerkingsverbanden met als belangrijkste doelstelling het binnenhalen van Europese subsidies voor de uitvoer van lokale projecten (die dankzij de financiering bijdragen tot de uitbouw van EU beleid, die zorgen voor kennis- en expertise opbouw én die ervoor zorgen dat  voorzien beleid innovatiever wordt uitgevoerd)

Belangrijk is de versterkte focus die Europa in haar regionaal beleid aanbrengt. Elk structuurfonds moet bijdragen aan de gemeenschappelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020).

De uitgevoerde projecten tijdens de programma periode 2008-2013 vindt u hier

De reeds goedgekeurde projecten tijdens de programma periode 2014-2020:

See2Do!

Recent werd door de Europese Unie het samenwerkingsproject See2Do! goedgekeurd.  De stad Brugge is partner in dit project dat de volgende jaren zal werken rond energetische renovaties.

Hoe pak je een renovatie aan en hoe zorg je daarbij voor een lager energieverbruik? Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in de vele energiebesparende maatregelen en daarvoor ontworpen subsidieregelingen. ‘See2Do!’ helpt daarbij. De filosofie van ‘See2Do!’ is eenvoudig: ‘doen’ door te laten ‘zien’. Door demonstratie van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve effecten worden huiseigenaars en eigenaars van publieke gebouwen geïnspireerd tot actie.

‘See2do!’ tracht enerzijds interesse op te wekken bij particulieren en gemeenten door energieverlies zichtbaar te maken via thermografische opnames, straat- en woningscans en luchtfoto’s. Anderzijds ligt een belangrijk aspect in het duidelijk maken van de mogelijkheden tot een energetisch efficiënte renovatie door het aantonen van best practices. Die ‘goede voorbeelden’ zijn concrete investeringen in plaatsen als Brugge, Hombeek, Breda en Maastricht. Zo worden in Brugge enkele ‘prikkelwoningen’ energetisch gerenoveerd en wordt in het stadskantoor van Breda onder andere LED-verlichting geïnstalleerd.

Naast de prikkelwoningen zal de stad Brugge specifiek inzetten op het linken van de resultaten van de thermografische foto (gevlogen in het najaar van 2016) aan een digitaal loket.  Ook het opzetten van een communicatietraject omtrent energetische renovaties naar burgers toe behoort tot het Brugse takenpakket.  Dankzij deze Europese subsidies kunnen ook tools aangekocht worden om woningscans uit te voeren.

De projectverantwoordelijke is Interleuven, andere partners in dit verhaal zijn: Thomas More Kempen vzw, Gemeente Maastricht, Gemeente Weert, Gemeente Breda, Syntra West vzw, Katholieke Hogeschool VIVES, Provincie Antwerpen, Kamp C Duurzaam Bouwen, Stad Mechelen, IGEMO, West-Vlaamse Intercommunale
Stad Brugge, Gemeente Helmond, Provincie Oost-Vlaanderen, de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BHM), Gemeente Bekkevoort.

Bekijk zeker het digitaal energieplatform van de Stad Brugge!

De totale subsidiabele kosten, voor het hele partnerschap, bedragen € 4.857.469,82 waarvan Interreg een bijdrage van € 2.344.401,71 (48,26%) levert.  Specifiek voor de Brugge en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting betekent dit een totale projectkost van 429.752,56 euro waarvan 214.876,28 euro Europees gesubsidieerd wordt dankzij Interreg V Vlaanderen-Nederland.
Projectduur: 01/05/2016 - 30/04/2019                                       

TURBO - Brugs Futurepreneur Netwerk (BFN)

Doelstelling van dit project is het bevorderen van ondernemerschap bij jongeren en studenten door het opzetten van een ecosysteem rond ondernemerschap.  Dit ecosysteem wordt uitgebouwd met lokale partners.  Hiervoor werden de volgende partners betrokken: de dienst Economie & Werk van de stad Brugge, VIVES, HOWEST, TapisPlein vzw, het Entrepot en de Korrelatie.  De uitbouw en coördinatie van dit netwerk zal gebeuren door vzw De Korrelatie.  Dit samenwerkingsverband streeft ernaar een ruime ondernemende context te scheppen in de stad voor alle jongeren.  Het is de bedoeling om een netwerk op te zetten waarbij alle initiatieven voor ondernemen en jongeren verbonden worden zodat ook zij die nu niet of onvoldoende bereikt worden, ook ondernemerszin bijgebracht worden.

De goedgekeurde projectkost bedraagt 500.000 euro waarvan 40% gefinancierd wordt.  Ook werd een Hermes financiering van 30% goedgekeurd én een cofinanciering van de provincie West-Vlaanderen van 10% goedgekeurd. 

meer info: http://www.projectendatabank.be/nl/projecten/brugs-futurepreneurs-netwerk-bfn-109/

Wat gaan we doen? Bekijk hier het ludieke introductiefilmpje:  https://vimeo.com/190710343

Zie ook Turbo 2.0

Fishstories

Focus binnen dit project is het promoten van duurzame visserij en dus Zeebrugse visserij én de diversiteit aan Noordzeevis.  Dit gebeurde door de ontwikkeling van een innovatieve en multi-inzetbare tool die de reeds bestaande en beschikbare informatie en sensibilisering rond deze thema’s op een laagdrempelige manier naar een groot publiek kan brengen. Er was veel materiaal beschikbaar, maar de aangepaste manier om deze tijdens evenementen te tonen en te ontsluiten voor een breed publiek ontbrak.  Dit project werd ingediend samen met Seafront, die als co-promotor optrad.  De stad Brugge was promotor van het project.

Het projectbudget voor de stad Brugge bedroeg 18.032,50 euro, waarvan 85% gesubsidieerd werd. 

Food Smart Cities for Development (FSC4D)

Doel van het project was het creëren van een netwerk van Food Smart Cities dat de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam, inclusief, flexibel, effectief en efficiënt stedelijk voedselsysteem faciliteert.
Lokale overheden spelen immers een belangrijke rol in het promoten van duurzame en eerlijke voeding, zowel op beleidsniveau als naar de burgers toe. Ze zijn de katalysator voor het bekomen van effectieve veranderingen via het mobiliseren van middenveld en burgers. De uitbouw van een duurzaam lokaal voedingsstrategie is daarbij een belangrijke eerste stap.
Via het netwerk ‘Food Smart Cities’ werden er richtlijnen (Food Guidelines) geschreven die Europese lokale overheden moeten begeleiden in het creëren, ontwikkelen en implementeren van lokale duurzame voedselstrategieën. Een dergelijke strategie is gericht op de uitbouw van stedelijke landbouw, korte voedingsketen en fair trade.

Impact:
Uitbouw van een duurzaam en eerlijk voedselsysteem op stedelijk niveau;
Verhoging van kennis en bewustzijn bij middenveld inzake mondiale uitdagingen en gedecentraliseerde samenwerking;
Meer mensen kopen er effectief duurzame en eerlijke producten.

Andere betrokken partners waren Milaan (leadpartner), Turijn, Fair Trade Hellas, WFTO Europe, Departamento de Antioquia, Gent, Utrecht, AGICES (Asssemblea Generale Italiana del Comercio Equo e Solidale), Comitato Expo dei Popoli, Genetic Resources Action International Fundacion (Grain), Marseille, Barcelona, WFTO Vereniging, Stichting Fair Trade Advocacy Office, Thessaloniki.

Dit Europese project gaf de stad Brugge de mogelijkheid om een voedselstrategie uit te werken en om een mobiele, interactieve, modulaire, meertalige en duurzame expositie/tentoonstelling over fair trade en lokaal duurzaam voedsel te ontwikkelen.

Op hetzelfde moment als de uitwerking van dit Europese project werd op wereldniveau het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) uitgewerkt.

Dankzij dit Europese project “Food Smart Cities” kon ook de stad Brugge aan de werksessies van dit UFPP deelnemen en haar kennis verruimen. 
London, Frankfurt, New York, Chicago, Melbourne, Amsterdam, Barcelona, Dakar, Osaka, Moscow, Tel Aviv zijn slechts enkele grote namen die meewerken aan dit pact.

Dit project werd gerealiseerd dankzij de steun van het Development education and awareness raising Fund (DEAR)

 mufpp

 The Box

De stad Brugge neemt deel aan het EFRO-project "The Box" dat ingediend werd binnen de oproep" Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen”, onder promotorschap van STEBO, ism Turnhout, Gent en Mechelen. 

The Box in Brugge is een handelspand dat aan startende ondernemers de kans biedt om op korte termijn hun handelsidee in realiteit uit te testen zonder zware investeringen te doen of gebonden te zijn aan een langdurige handelsovereenkomst.

De ambitie van dit project is om gedurende de projectduur het concept van pop-up winkels (zoals eerder getest in Genk) uit te rollen in 4 centrumsteden (één per provincie). Op deze manier wordt een keten van Boxen als try-out platform gecreëerd en een pool van startende ondernemers die van Box tot Box trekken. Er wordt met andere woorden een hefboom voor lokale handelskernen gecreëerd.

Grenzeloze Foodregio

De stad Brugge werkte samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Meetjesland en de gemeente Sluis binnen het project "Grenzeloze Foodregio". Gastronomische festivals en andere activiteiten rond lokaal geproduceerd voedsel en streekproducten dragen bij om tot duurzame voedselconsumptie, verhogen de foodbeleving en zorgen dat er kennis gemaakt wordt met lokale producten, producenten en de daaraan gekoppelde topgastronomie.  

Met dit project wilden de partners:

  • Lokaal geproduceerd voedsel binnen de grensoverschrijdende foodregio uitwisselen op verschillende bestaande foodfestivals en –activiteiten.
  • In de volledige foodregio, over de lands- en provinciegrenzen, de link leggen tussen producenten, telers en kwekers enerzijds en de horeca en de detailhandel anderzijds.
  • Ondernemers in de hele keten inspireren en verbinden.
  • Meer streekproducten op het bord van de consument en in het schap van de handelaar krijgen.
  • De foodregio en de productie van eerlijk voedsel en zijn herkomst bij het brede publiek promoten.

De stad Brugge trad op als promotor voor dit project, de provincie Oost-Vlaanderen, Meetjesland en de gemeente Sluis treden op als co-promotoren.

Het project werd voor 75% gefinancierd door de Euregio Scheldemond en de totale projectkost bedroeg 28.000 euro.  

Meer info hier: http://www.euregioscheldemond.be/detail.phtml?infotreeid=200

 SLIC

Op heden blijkt dat gemeentes te weinig inzetten op duurzame openbare verlichting die nochtans een grote impact kunnen hebben op CO2-reductie. Dit goedgekeurde subsidieproject zal de steden en gemeentes beter informeren over de verschillende mogelijkheden van duurzame verlichtingssystemen. Hierdoor zullen gemeentelijke, provinciale en Europese milieudoelstellingen
versneld gerealiseerd worden. Naast het informeren over de mogelijkheden van duurzame verlichting (niet alleen de technologie maar ook bv. het dimmen van verlichting) zal ook onderzocht worden wat de impact is op bv. mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid en wordt onderzocht hoe andere technologieën ('smart lighting) geïntegreerd kunnen worden (bv. sensortechnologie). Belangrijk onderdeel van dit projectis ook het onderzoek naar financieringsmodellen voor deze investeringen.

De stad Brugge werkt hiervoor samen met Avans Hogeschool (NL), Portsmouth University, Etten-Leur (NL), Suffolk (UK), WVI (BE), Provincie West-Vlaanderen (BE), Amiens (FR).  De totale projectkost bedraagt3.522.856,90 euro, de stad Brugge neemt deel voor 371.141,25 euro waarvan 60% gesubsidieerd wordt (222.684,75 euro) dankzij het Interreg Va 2seas programma.

Meer informatie kan je hier terugvinden.

 

 infographicSLIC

SCIFI

Stad Brugge neemt, in partnerschap met een Europees netwerk van steden en organisaties, deel aan het Europese project SCIFI (Smart Cities Innovation Framework Implementation). In het project staan datahuishouding en innovatieve ontwikkeling centraal.

Als stad beschikken we over een schat aan data over mobiliteit, luchtkwaliteit, verkeersstromen, parkeervoorzieningen, … De subsidies van het SCIFI project laten ons toe om een duidelijke datastructuur op te zetten. Daardoor kunnen we enerzijds zelf als stad beter met de data aan de slag om beleidskeuzes en dienstverlening te optimaliseren. Anderzijds kunnen we onze data ook correct en met respect voor privacy openstellen voor externen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van apps of programma’s op maat van onze stad.

Dit project draagt bij tot de groeiende innovatiecultuur bij Stad Brugge en zorgt ervoor dat expertise op het gebied van data en ‘smart city’ verder ontwikkeld wordt. Binnen dit project wordt de Stad begeleid om haar uitdagingen op een concrete manier te kunnen formuleren, de juiste data daarvoor open te zetten en om innovatief aan te besteden.

Andere projectpartners zijn Mechelen, Delft, Saint-Quentin, Agoria, Faubourg Numérique, Cambridge Cleantech en de Universiteit van Southampton. 

Het project loopt vier jaar. Stad Brugge krijgt hiervoor een Europese subsidie (binnen het Interreg 2 Zeeën subsidie programma) van 273.000 en 22.750 euro van de provincie West-Vlaanderen.

logo SCIFI

Ant-woord! (Brugge(n) voor jongeren)

in de categorie “Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen” kreeg de stad Brugge een ESF subsidie van 39.177 euro, het Vlaamse cofinancieringsfonds neemt 39.177 euro op en de dienst Werkgelegenheid van de Stad voorziet een eigen inbreng van  20.000 euro.

Het project zet een samenwerking op tussen verschillende begeleiders van kwetsbare jongeren, met als focus 'de weg naar de arbeidsmarkt'.  De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 25 jaar die moeilijk of nauwelijks stappen zetten richting werk. Deze kwetsbare jongeren liggen de Stad na aan het hart. 

De jury van het ESF vond dit de sterke punten van het Brugse project: “Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multiproblematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen. Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen.”

De organisatie Brugge(n) voor jongeren (www.bruggenvoorjongeren.be ) is een samenwerking tussen de Stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Een jongere krijgt één coach doorheen het hele traject naar werk. Het gaat om twee medewerkers van LOGIN en Groep Intro. Deze coach bespreekt de contactketenlijst en het dashboard van de jongere tijdens maandelijkse rondetafels met alle partners, onder begeleiding van VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes. “Bovendien willen we met dit project het aantal ondernemingen dat jongeren kan begeleiden, uitbreiden door een vergoedingssysteem aan te bieden voor hun begeleiding”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.

Schepen Minou Esquenet: “Nadat we vorig jaar al hard ingezet hebben op de jongerenwerkloosheid en na een gesmaakte infomarkt over de 1.048 vacatures in de haven van Zeebrugge, ben ik trots dat onze dienst werkgelegenheid de kans krijgt om een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar intensief te laten coachen richting werk, dit door specialisten in hun vak. Alle actoren die met kwetsbare jongeren werken, trekken hier aan hetzelfde zeel en zo krijgt het Brugse tewerkstellingsbeleid de Europese steun die ze verdient.”

Water Resilient Cities

De infrastructuur van steden is vandaag vaak niet voorzien op hevige regenval. Historische steden(met dichte bebouwing, geen ondergrondse ruimte voor waterbuffering) moeten dus op zoek naar innovatieve buffersystemen zodat ze ook daar gebruikt kunnen worden. Doel is uiteindelijk om historische steden weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering en de daar­mee gepaard gaande hevige regenval en wateroverlast. Door middel van innovatieve ingrepen moet de afvoer van regenwater dat terecht komt op het dakoppervlak voor 100% hergebruikt worden.

Dankzij het ‘Interreg V 2 Zeeën programma’ ontvangt Stad Brugge hiervoor een Europese subsidie van 515.603,42 euro.

Stad Brugge streeft een duurzaam klimaat- en energiebeleid na. Het stadsbestuur is er immers van overtuigd dat ook ingrepen op het stedelijke niveau mogelijk én noodzakelijk zijn om een oplossing te bieden voor de mondiale problematiek van klimaatverandering. Dit project past perfect binnen de ambities die stad Brugge nastreeft.

Het project is een wisselwerking tussen publieke en private partijen. Stad Brugge werkt onder meer samen met Ply­mouth, Mechelen, Vives, WenZ, Boulogne-sur-Mer Development Agency, Boulogne Water Board, Middelburg, Green Blue Urban Ltd., South West Water Ltd. en Samer.

Handshake

Handshake zet in op de effectieve introductie van fietsoplossingen die met succes zijn ontwikkeld (of nog uitgevoerd zullen worden) door Amsterdam, Kopenhagen en München (Europese fietssteden).  Gelijkaardige toepassingen zullen gebeuren in ‘Future Cycling Capitals’: Brugge, Bordeaux Metropole, Cadiz, Dublin, Helsinki, Krakau, Greater Manchester, Riga, Rome en Turijn. 

Deze partnersteden zijn samengebracht vanuit hun ambities om een fietsstad te zijn en vanuit het feit dat het steden zijn met een verschillende geografische context, sociaaleconomische uitdagingen,...  Het project wil inzetten op het overbrengen van kennis en expertise omtrent fietsbeleid en fietsinfrastructuur (via begeleiding en mentorschap, kennisoverdracht, study tours, …), maar wil ook rekening houden met ruimtelijke planning en wil de impact van dergelijke investeringen voor fietsbeleid evalueren (Bikeonomics).

De stad Brugge diende mee in als “follower city” van de leading cities (Copenhagen, Wenen en Amsterdam).  Zij hebben een track record van geslaagde ingrepen en willen binnen dit project elk voortbouwen via verschillende nieuwe acties (bijlage).  De stad Brugge kan, als 'follower city' via dit project leren van de leading cities (delen van kennis en expertise, mentorschap, opleiding en studietours, ...) door ook in te zetten op de acties die de 'leading cities' reeds uitgevoerd hebben of nog plannen.  Er wordt begeleiding, feedback en uitwisseling geboden waardoor de 'kleinere' steden sneller kunnen implementeren, evalueren en sneller de doelstelling van 'fietsstad' kunnen halen.  Voor de stad Brugge wordt gekozen voor acties die hoe dan ook op de planning staan.

Projectbudget voor Brugge is 213.313 euro, 100% gefinancierd, voor een periode van 42 maanden.

Meer info hier

Nature Smart cities

Groene infrastructuur (GI) biedt fantastische, vaak goedkopere alternatieven voor traditionele grijze infrastructuurmaatregelen die stedelijke landschappen wapenen tegen klimaatverandering. Grote steden implementeren GI reeds op grote schaal om problemen omtrent overstromingen en hittestress aan te pakken en hebben hun eigen economische, plannings- en gezondheidszorgsystemen die hen in staat stellen zich aan te passen aan klimaatverandering. Bedoeling van dit project is dat ook kleinere steden meer in groene infrastructuren gaan investeren.

Het algemene doel is om de aanname en implementatie van groene infrastructuur (GI) over het hele 2 Zeeën-gebied te versterken en GI te promoten als een oplossing die stedelijke landschappen helpt om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het project zal een economische business case testen, valideren en afleveren die lokale overheden, belanghebbenden in de steden en besluitvormers kunnen gebruiken om GI-projecten goed te keuren en beter te begrijpen wat de directe financiële en indirecte/openlijke voordelen van GI zijn.
NSCiti2S zal een sleutelrol spelen bij het wegnemen van de barrières (zie C.1.1) om GI-projecten in stedelijke omgevingen te implementeren en zal duidelijke, zakelijke redenen aantonen waarom steden en gemeenten GI zouden moeten uitbouwen in stedelijke gebieden met populaties van tussen 15.000-500.000 personen ca. Hierdoor zal het 2 Zeeën-gebied beter in staat zijn om klimaatbestendige samenlevingen uit te bouwen in haar steden en gemeenten.

Specifiek voor de stad Brugge betekent dit project een subsidie (60%) van 395.100 euro op een totale projectkost van 658.500 euro.

TURBO 2.0

TURBO 2.0 bouwt verder op het eerdere TURBO (BFN) project waarbij overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, culturele jongerenorganisaties, bedrijven en organisaties die inzetten op jongeren en ondernemen in een ecosysteem ondergebracht worden. Met het ecosysteem willen we bijdragen aan een gunstig ondernemend klimaat voor jongeren in de stad, om zo hun ondernemingszin te stimuleren. TURBO is het eerste lijns, laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren, waarna als facilitator doorverwezen wordt binnen het ecosysteem naar partners, adviseurs, begeleiders,… . TURBO is dé referentie in de regio voor jongeren met interesse in ondernemen.

TURBO 2.0 gaat een stap verder en zal onderzoeken welke doelgroepen we nog missen of niet genoeg bereiken, om daarna de formats of deze ‘nieuwkomers’ aan te passen. Hierbij denken we aan maatschappelijk kwetsbare en kanszoekende jongeren, maar ook studenten uit de derde graad secundaire scholen.

Binnen de onderwijsinstellingen wordt ingezet op een upscaling van de businesscoaches tot train-the-trainer. Via dit traject zet TURBO in op sensibilisering van ondernemingszin bij docenten, die zo sneller ondernemende jongeren kunnen detecteren, inspireren en doorverwijzen. Dit zorgt ervoor dat ondernemingszin een breder draagvlak heeft binnen de onderwijsinstellingen.

Door het belang van infrastructuur voor het opzetten van een ecosysteem gaan we werkplekken en ontmoetingsruimtes voor jongeren in de stad opzoeken, creëren, bundelen en communiceren als plek waar jongeren met hun idee terecht kunnen.

Een werkgroep met experts en vertegenwoordigers van de verschillende partners, aangevuld met gevestigde ondernemers uit de regio, wordt opgezet om structurele verderzetting van het ecosysteem te onderzoeken.

Dit project heeft een totale projectkost van 587.497,07 euro, waarvan 40% gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen, 30% door het Hermesfonds en 3,3% door de provincie West-Vlaanderen.

VlaioEfrowest-vlaanderen

TERTS

TERTS staat voor Transitie in Energie via een Regierol tov de Tertiaire Sector. Het partnerschap wil in de tertiaire sector een energietransitie bewerkstelligen door een ontzorgingstraject (faciliteren en stimuleren) vanuit de lokale overheden en/of andere actoren (bv. belangenverenigingen, …) om privé-investeringen in energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie ingang te doen vinden. De doelstelling van het project is EE en het gebruik van HE in het MKB/de KMO’s in de tertiaire sector te vergroten door (1) het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, (2) het uitvoeren van een ontzorgingstraject en (3) het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren. De stad neemt haar regierol op door o.a. alle actoren nodig voor de innovatieve investering te identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de (energetische) winst die gepaard gaat met de investering. Bedrijven kunnen zich blijven concentreren op hun dagelijkse bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van de projectresultaten, kan de doelgroep gericht investeren in innovatieve maatregelen en technieken.

Dit project betekent een projectsubsidie van 195.286,88 euro (50%) op een totale kost van 390.573,75 euro.  Hiermee wordt o.a. de renovatie van het Biekorf cultuurcafé gefinancierd.

Programma periode 2008-2013:

Stedelijk ontwikkelingsproject:

De toegankelijkheid van de stad Brugge (West) werd verbeterd dankzij een Europees Stedelijk Ontwikkelingsproject. Dit project omhelsde de heraanleg van de Boeveriestraat, het verbeteren van de voetgangers- en fietsontsluiting van de Smedenpoort (de nieuwe brugjes aan/rond de Smedenpoort) en een overdekte fietsenparking onder 't Zand die toegankelijk is via één van de drie nieuwe pagodes op 't Zand. De Stad Brugge kreeg hiervoor van Europa 1,4 miljoen euro subsidie en 748.000 euro van het Vlaams ministerie van Mobiliteit. (EFRO doelstelling 2-project)

CURE

Creative Urban Renewal: binnen dit project werd "Quartier Bricolé" verder gezet samen met de vzw Tapis Plein. Brugge kreeg hiervoor 192.571 euro (Interreg Iva North-West Europe-project van 3 jaar met 8 partners)

Villa Crossmedia

Binnen dit project werd voor de stad Brugge tbv Het Entrepot 319.692 euro Europese steun voorzien voor de uitbreiding van de werking en het installeren van een mobiele studio (Interreg Iva 2 Seas-project van 3 jaar met 5 partners).

Muren en Tuinen

Dit project handelde over de opwaardering van stedelijke omwallingen en het bijhorend groen.  Specifiek voor de stad Brugge werd de Gentpoort museaal heringericht alsook de heraanleg van een deel van de Katelijnevest is hier ingebracht.  De stad Brugge kreeg hiervoor 250.704 euro (Interreg Iva 2 Seas-project van 3 jaar met 22 partners).

Leefbare Haven bis

Binnen dit project werden verschillende zaken aangepakt: renovatie zaal Centrum Zwankendamme, herwaardering openbaar domein Zwankendamme, Communicatie rond ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en inrichting buffer transportzone.  Er werd een EFRO doelstelling 2-subsidie toegekend van 280.000 euro.

STRO

Samen TeRug de boer Op. Binnen Interreg Vlaanderen-Nederland werd de werking van zorgboerderijen in de grensregio verbreed.  Concreet voor de stad Brugge werd de nieuwbouw van Hoeve Hangerijn en de werking ervan gesubsidieerd.  Stad Brugge kreeg hiervoor 210.000 euro Europese steun en 120.000 euro West-Vlaamse steun. (Project van 3 jaar met 8 partners)

Soundscape

Stad Brugge was samen met stad Nieuwpoort, de Noord-Franse Vereniging voor de culturele samenwerking in de streek van Duinkerke en de Frans-Vlaamse vereniging ‘Cultuur en erfgoed in Vlaanderen’ partner in het Europees microproject: ‘Soundscape: De hemel als concertzaal’

Dit project binnen de Grensregio Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië had als doel om de al gecreëerde beiaardnetwerk te bestendigen, om de beiaardkunst in de grensstreek als gemeenschappelijk patrimonium te herwaarderen, om de beiaard als uniek instrument en haar muziek terug aantrekkelijk te maken voor het grote publiek en om de muzikale kennis en waarde van de beiaard als instrument naar de jongeren te verspreiden.

Stad Brugge kreeg hiervoor van Europa 5.000 euro (Interreg FR-W-Vl van 2 jaar met 4 partners, 100% financiering)

 

 

 

 

Deel deze pagina