Europese subsidies

EuropaInterreg2seas

EuregioVisserijfondsVlaioEfro

Stad Brugge probeert zo veel mogelijk Europese subsidies binnen te halen voor het realiseren van projecten. Hiertoe werd de Europese cel opgericht.

Europese subsidieprojecten zijn projecten die meegefinancierd worden met Europese subsidies. De projecten kunnen enkel lokaal zijn, er kunnen Europese partners in betrokken zijn of zelfs partners uit de rest van de wereld. De financiering kan rechtstreeks van de Europese instellingen komen of via een andere overheid, agentschap,…

De Europese fondsen 2014-2020 gingen begin 2015 van start. 
Belangrijk is de versterkte focus die Europa in haar regionaal beleid aanbrengt. Elk structuurfonds moet bijdragen aan de gemeenschappelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020).

De uitgevoerde projecten tijdens de programma periode 2008-2013 vindt u hier

De reeds goedgekeurde projecten tijdens de programma periode 2014-2020:

See2Do!

Recent werd door de Europese Unie het samenwerkingsproject See2Do! goedgekeurd.  De stad Brugge is partner in dit project dat de volgende jaren zal werken rond energetische renovaties.

Hoe pak je een renovatie aan en hoe zorg je daarbij voor een lager energieverbruik? Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in de vele energiebesparende maatregelen en daarvoor ontworpen subsidieregelingen. ‘See2Do!’ helpt daarbij. De filosofie van ‘See2Do!’ is eenvoudig: ‘doen’ door te laten ‘zien’. Door demonstratie van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve effecten worden huiseigenaars en eigenaars van publieke gebouwen geïnspireerd tot actie.

‘See2do!’ tracht enerzijds interesse op te wekken bij particulieren en gemeenten door energieverlies zichtbaar te maken via thermografische opnames, straat- en woningscans en luchtfoto’s. Anderzijds ligt een belangrijk aspect in het duidelijk maken van de mogelijkheden tot een energetisch efficiënte renovatie door het aantonen van best practices. Die ‘goede voorbeelden’ zijn concrete investeringen in plaatsen als Brugge, Hombeek, Breda en Maastricht. Zo worden in Brugge enkele ‘prikkelwoningen’ energetisch gerenoveerd en wordt in het stadskantoor van Breda onder andere LED-verlichting geïnstalleerd.

Naast de prikkelwoningen zal de stad Brugge specifiek inzetten op het linken van de resultaten van de thermografische foto (die gevlogen wordt in het najaar van 2016) aan een digitaal loket.  Ook het opzetten van een communicatietraject omtrent energetische renovaties naar burgers toe behoort tot het Brugse takenpakket.  Dankzij deze Europese subsidies kunnen ook tools aangekocht worden om woningscans uit te voeren.

De projectverantwoordelijke is Interleuven, andere partners in dit verhaal zijn: Thomas More Kempen vzw, Gemeente Maastricht, Gemeente Weert, Gemeente Breda, Syntra West vzw, Katholieke Hogeschool VIVES, Provincie Antwerpen, Kamp C Duurzaam Bouwen, Stad Mechelen, IGEMO, West-Vlaamse Intercommunale
Stad Brugge, Gemeente Helmond, Provincie Oost-Vlaanderen, de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BHM), Gemeente Bekkevoort.

De totale subsidiabele kosten, voor het hele partnerschap, bedragen € 4.857.469,82 waarvan Interreg een bijdrage van € 2.344.401,71 (48,26%) levert.  Specifiek voor de Brugge en vereniging SVK betekent dit een totale projectkost van 429.752,56 euro waarvan 214.876,28 euro Europees gesubsidieerd wordt dankzij Interreg V Vlaanderen-Nederland.
Projectduur: 01/05/2016 - 30/04/2019                                       

 

TURBO - Brugs Futurepreneur Netwerk (BFN)

Doelstelling van dit project is het bevorderen van ondernemerschap bij jongeren en studenten door het opzetten van een ecosysteem rond ondernemerschap.  Dit ecosysteem wordt uitgebouwd met lokale partners.  Hiervoor werden de volgende partners betrokken: de dienst Economie & Werk van de stad Brugge, VIVES, HOWEST, TapisPlein vzw, het Entrepot en de Korrelatie.  De uitbouw en coördinatie van dit netwerk zal gebeuren door vzw De Korrelatie.  Dit samenwerkingsverband streeft ernaar een ruime ondernemende context te scheppen in de stad voor alle jongeren.  Het is de bedoeling om een netwerk op te zetten waarbij alle initiatieven voor ondernemen en jongeren verbonden worden zodat ook zij die nu niet of onvoldoende bereikt worden, ook ondernemerszin bijgebracht worden.

De goedgekeurde projectkost bedraagt 500.000 euro waarvan 40% gefinancierd wordt.  Ook werd een Hermes financiering van 30% goedgekeurd én een provinciale cofinanciering van 10% goedgekeurd. 

meer info: http://www.projectendatabank.be/nl/projecten/brugs-futurepreneurs-netwerk-bfn-109/

Wat gaan we doen? Bekijk hier het ludieke introductiefilmpje:  https://vimeo.com/190710343

 

Fishstories

Focus binnen dit project is het promoten van de Zeebrugse visserij én de diversiteit aan Noordzeevis.  Dit zou kunnen gebeuren door de ontwikkeling van een innovatieve en multi-inzetbare tool die de reeds bestaande en beschikbare informatie en sensibilisering rond deze thema’s op een laagdrempelige manier naar een groot publiek kan brengen. Er is veel materiaal beschikbaar, maar de aangepaste manier om deze tijdens evenementen te tonen en te ontsluiten voor een breed publiek ontbreekt nu vaak.

Dit project wordt ingediend samen met Seafront, die als co-promotor optreedt.  De stad Brugge is promotor van het project.

Het projectbudget voor de stad Brugge bedraagt 18.032,50 euro, waarvan 85% gesubsidieerd wordt.

 

Food Smart Cities for Development (FSC4D)

Doel van het project is het creëren van een netwerk van Food Smart Cities dat de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam, inclusief, flexibel, effectief en efficiënt stedelijk voedselsysteem faciliteert.
Lokale overheden spelen immers een belangrijke rol in het promoten van duurzame en eerlijke voeding, zowel op beleidsniveau als naar de burgers toe. Ze zijn de katalysator voor het bekomen van effectieve veranderingen via het mobiliseren van middenveld en burgers. De uitbouw van een duurzaam lokaal voedingsstrategie is daarbij een belangrijke eerste stap.
Via het netwerk ‘Food Smart Cities’ worden er richtlijnen (Food Guidelines) geschreven die Europese lokale overheden moeten begeleiden in het creëren, ontwikkelen en implementeren van lokale duurzame voedselstrategieën. Een dergelijke strategie is gericht op de uitbouw van stedelijke landbouw, korte voedingsketen en fair trade.

Impact:
Uitbouw van een duurzaam en eerlijk voedselsysteem op stedelijk niveau
Verhoging van kennis en bewustzijn bij middenveld inzake mondiale uitdagingen en gedecentraliseerde samenwerking
Meer mensen kopen er effectief duurzame en eerlijke producten.

Andere betrokken partners zijn Milaan (leadpartner), Turijn, Fair Trade Hellas, WFTO Europe, Departamento de Antioquia, Gent, Utrecht, AGICES (Asssemblea Generale Italiana del Comercio Equo e Solidale), Comitato Expo dei Popoli, Genetic Resources Action International Fundacion (Grain), Marseille, Barcelona, WFTO Vereniging, Stichting Fair Trade Advocacy Office, Thessaloniki.

Dit Europese project geeft de stad Brugge de mogelijkheid om een voedselstrategie uit te werken en om een mobiele, interactieve, modulaire, meertalige en duurzame expositie/tentoonstelling over fair trade en lokaal duurzaam voedsel te ontwikkelen.

Op hetzelfde moment als de uitwerking van dit Europese project wordt op wereldniveau het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) uitgewerkt.

Dankzij dit Europese project “Food Smart Cities” kan ook de stad Brugge aan de werksessies van dit UFPP deelnemen en haar kennis verruimen. 
London, Frankfurt, New York, Chicago, Melbourne, Amsterdam, Barcelona, Dakar, Osaka, Moscow, Tel Aviv zijn slechts enkele grote namen die meewerken aan dit pact.

Dit project werd gerealiseerd dankzij de steun van het Development education and awareness raising Fund (DEAR)

 mufpp

 The Box

De stad Brugge neemt deel aan het EFRO-project "The Box" dat ingediend werd binnen de oproep" Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen”, onder promotorschap van STEBO, ism Turnhout, Gent en Mechelen. 

The Box in Brugge is een handelspand dat aan startende ondernemers de kans biedt om op korte termijn hun handelsidee in realiteit uit te testen zonder zware investeringen te doen of gebonden te zijn aan een langdurige handelsovereenkomst.

De ambitie van dit project is om gedurende de projectduur het concept van pop-up winkels (zoals eerder getest in Genk) uit te rollen in 4 centrumsteden (één per provincie). Op deze manier wordt een keten van Boxen als try-out platform gecreëerd en een pool van startende ondernemers die van Box tot Box trekken. Er wordt met andere woorden een hefboom voor lokale handelskernen gecreëerd.

Grenzeloze Foodregio

De stad Brugge werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Meetjesland en de gemeente Sluis binnen het project "Grenzeloze Foodregio".  Gastronomische festivals en andere activiteiten rond lokaal geproduceerd voedsel en streekproducten dragen bij om de foodbeleving te verhogen en kennis te nemen van lokale producten, producenten en de daaraan gekoppelde topgastronomie.  

  • Met dit project willen de partners:
  • Lokaal geproduceerd voedsel binnen de grensoverschrijdende foodregio uitwisselen op verschillende bestaande foodfestivals en –activiteiten.
  • In de volledige foodregio, over de lands- en provinciegrenzen, de link leggen tussen producenten, telers en kwekers enerzijds en de horeca en de detailhandel anderzijds.
  • Ondernemers in de hele keten inspireren en verbinden.
  • Meer streekproducten op het bord van de consument en in het schap van de handelaar krijgen.
  • De foodregio en de productie van eerlijk voedsel en zijn herkomst bij het brede publiek promoten.

De stad Brugge treedt op als promotor voor dit project, de provincie Oost-Vlaanderen, Meetjesland en de gemeente Sluis treden op als co-promotoren.

Het project wordt voor 75% gefinancierd door de Euregio Scheldemond en de totale projectkost bedraagt 28.000 euro.  

Meer info hier: http://www.euregioscheldemond.be/detail.phtml?infotreeid=200

 

Programma periode 2008-2013:

Stedelijk ontwikkelingsproject:

De toegankelijkheid van de stad Brugge (West) werd verbeterd dankzij een Europees Stedelijk Ontwikkelingsproject. Dit project omhelsde de heraanleg van de Boeveriestraat, het verbeteren van de voetgangers- en fietsontsluiting van de Smedenpoort (de nieuwe brugjes aan/rond de Smedenpoort) en een overdekte fietsenparking onder 't Zand die toegankelijk is via één van de drie nieuwe pagodes op 't Zand. De Stad Brugge kreeg hiervoor van Europa 1,4 miljoen euro subsidie en 748.000 euro van het Vlaams ministerie van Mobiliteit. (EFRO doelstelling 2-project)

CURE

Creative Urban Renewal: binnen dit project werd "Quartier Bricolé" verder gezet samen met de vzw Tapis Plein. Brugge kreeg hiervoor 192.571 euro (Interreg Iva North-West Europe-project van 3 jaar met 8 partners)

Villa Crossmedia

Binnen dit project werd voor de stad Brugge tbv Het Entrepot 319.692 euro Europese steun voorzien voor de uitbreiding van de werking en het installeren van een mobiele studio (Interreg Iva 2 Seas-project van 3 jaar met 5 partners).

Muren en Tuinen

Dit project handelde over de opwaardering van stedelijke omwallingen en het bijhorend groen.  Specifiek voor de stad Brugge werd de Gentpoort museaal heringericht alsook de heraanleg van een deel van de Katelijnevest is hier ingebracht.  De stad Brugge kreeg hiervoor 250.704 euro (Interreg Iva 2 Seas-project van 3 jaar met 22 partners).

Leefbare Haven bis

Binnen dit project werden verschillende zaken aangepakt: renovatie zaal Centrum Zwankendamme, herwaardering openbaar domein Zwankendamme, Communicatie rond ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en inrichting buffer transportzone.  Er werd een EFRO doelstelling 2-subsidie toegekend van 280.000 euro.

STRO

Samen TeRug de boer Op. Binnen Interreg Vlaanderen-Nederland werd de werking van zorgboerderijen in de grensregio verbreed.  Concreet voor de stad Brugge werd de nieuwbouw van Hoeve Hangerijn en de werking ervan gesubsidieerd.  Stad Brugge kreeg hiervoor 210.000 euro Europese steun en 120.000 euro West-Vlaamse steun. (Project van 3 jaar met 8 partners)

Soundscape

Stad Brugge was samen met stad Nieuwpoort, de Noord-Franse Vereniging voor de culturele samenwerking in de streek van Duinkerke en de Frans-Vlaamse vereniging ‘Cultuur en erfgoed in Vlaanderen’ partner in het Europees microproject: ‘Soundscape: De hemel als concertzaal’

Dit project binnen de Grensregio Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië had als doel om de al gecreëerde beiaardnetwerk te bestendigen, om de beiaardkunst in de grensstreek als gemeenschappelijk patrimonium te herwaarderen, om de beiaard als uniek instrument en haar muziek terug aantrekkelijk te maken voor het grote publiek en om de muzikale kennis en waarde van de beiaard als instrument naar de jongeren te verspreiden.

Stad Brugge kreeg hiervoor van Europa 5.000 euro (Interreg FR-W-Vl van 2 jaar met 4 partners, 100% financiering)

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie